Gra­tu­lu­je­me Pavlu Klu­sá­ko­vi i redak­tor­ské­mu a gra­fic­ké­mu týmu, kte­rý se na této výji­meč­né kni­ze podílel! 

Karel Gott by řekl: ‚To jsem váž­ně neče­kal.’ A já jsem to taky neče­kal, ale on by to řekl roz­to­mi­le­ji. Děku­ji poro­tě za oce­ně­ní této prá­ce, děku­ji všem, se kte­rý­mi jsem se potkal při prá­ci na kni­ze. Bylo vás oprav­du hod­ně a všich­ni jste byli důle­ži­tí. A mož­ná bych zku­sil toto oce­ně­ní brát jako sig­nál a pod­po­ru pře­svěd­če­ní, že kolem nor­ma­li­za­ce a toho, jak teh­dej­ší doba ovliv­ni­la časy, ve kte­rých dnes žije­me, není ješ­tě všech­no oddiskutováno.

Děku­ji také fanouš­kov­ské základ­ně Kar­la Got­ta. Těch něko­lik tisích kle­teb, kte­ré se obje­vi­ly vět­ši­nou ve for­mě komen­tá­řů, e‑mailů, zpráv na mes­sen­ge­ru, v češ­ti­ně i ve slo­ven­šti­ně… To potvr­zu­je, že zájem o legen­du a to nepře­vy­pra­vo­vá­ní minu­los­ti zno­va jinak, je nejmé­ně tak sil­ný jako zájem o rea­li­tu.
Pavel Klusák

Cenu Mag­ne­sia Lite­ra za pře­kla­do­vou kni­hu zís­ka­li Micha­la Bene­šo­vá a Micha­el Ale­xa za pře­klad romá­nu Led od Jacka Duka­je. Máme z toho vel­kou radost, pro­to­že fan­tas­ti­ka v oblas­ti lite­rár­ních cen dlou­ho nepa­t­ří­va­la k favo­ri­tům. Tato kni­ha je důka­zem, že i sci-fi z alter­na­tiv­ní his­to­rie může být vel­kou lite­ra­tu­rou. Nema­lé záslu­hy na kni­ze má i Kvě­ta Hege­ro­vá, kte­rá neu­vě­ři­tel­ných 1 476 stran redigovala.

Gra­tu­lu­ji jmé­nem nakla­da­tel­ství Pavlu Klu­sá­ko­vi k ceně ML Kni­ha roku. Máme vel­kou radost, že naši prá­ci oce­ňu­jí nejen čte­ná­ři ale také lite­rár­ní pro­fe­si­o­ná­lo­vé a jsme pyš­ní na náš redakč­ní tým, kte­rý se na vydá­ní této skvě­lé kni­hy podí­lel (Zde­něk Stas­zek, Pavlí­na Pro­kůp­ko­vá, Ale­na Gra­ti­a­so­vá, Iva­na Dud­ko­vá…). Nesmír­ně nás těší i vůbec prv­ní ML za pře­klad (zvlášť cen­né je i to, že se jed­ná o fan­ta­sy), kte­rou zís­ka­li Micha­la Bene­šo­vá a Micha­el Ale­xa za román Jacka Duka­je Led (bla­ho­přá­ní pat­ří i redak­to­rům Kvě­to­sla­vě Hege­ro­vá a Jiří­mu Ště­pá­no­vi). Díky za vaši prá­ci! Moti­vu­je nás to, abychom byli ješ­tě lep­ší.

Tomáš Rei­chel, ředi­tel nakla­da­tel­ství Host