Pet­ra Ben-Ari (nar. 1983) je ori­en­ta­list­ka a pře­kla­da­tel­ka. Zís­ka­la magis­ter­ský titul v obo­ru bio­che­mie na Pří­ro­do­vě­dec­ké fakul­tě Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vy. Poté vystu­do­va­la sino­lo­gii na Filo­zo­fic­ké fakul­tě UK a pokra­čo­va­la kom­pa­ra­tis­ti­kou na Soul­ské národ­ní uni­ver­zi­tě v Korej­ské repub­li­ce. Absol­vo­va­la dvou­se­mest­rál­ní pře­kla­da­tel­ský semi­nář pro korej­skou lite­ra­tu­ru pořá­da­ný Lite­ra­tu­re Translati­on Insti­tu­te of Korea. Pra­co­va­la jako pro­gra­mo­vá vedou­cí v Čes­kém cen­t­ru Soul. Od roku 2015 se pro­fe­si­o­nál­ně věnu­je pře­kla­du a tlu­mo­če­ní. Pře­klá­dá korej­skou lite­ra­tu­ru, okra­jo­vě také pub­li­ku­je krat­ší odbor­né tex­ty, člán­ky a recen­ze. V roce 2019 byla nomi­no­vá­na na Mag­ne­sii Lite­ru za pře­klad romá­nu Kde kve­te trá­va od Han Kang, letos zís­ka­la cenu Muriel za pře­klad komik­su Trá­va.

Jaký je váš nejoblíbenější povzbuzovák při překládání?

V této oblas­ti stá­le expe­ri­men­tu­ji, osvěd­či­ly se korej­ské a japon­ské čaje nebo i oby­čej­ná máta. Slad­ké fun­gu­je přes­ně opač­ně, tak­že se ho sna­žím odbou­rá­vat. Vlast­ně jsem během pře­klá­dá­ní vypo­zo­ro­va­la, že jíd­lo pří­šer­ně zpo­ma­lu­je a uspá­vá. Z toho důvo­du jsem u posled­ní­ho pře­kla­du prak­ti­ko­va­la pře­ru­šo­va­ný půst — osmi­ho­di­no­vý pře­kla­da­tel­ský blok bez obě­da. Dušev­ní výkon­nost stoup­la, ale na tělo to pro změ­nu mělo dost dras­tic­ký dopad. Jinak mám tako­vou archi­tek­to­nic­kou pro­kras­ti­nač­ní úchyl­ku, během pře­klá­dá­ní obvykle začnu pro­jek­to­vat. Náčr­ty a výpo­čty se s jazy­ko­vým úsi­lím cel­kem dob­ře dopl­ňu­jí. Už jsem takhle zre­kon­stru­o­va­la byt (ten něko­li­krát a na eta­py), zahra­du i cha­lu­pu. Něco se mi nako­nec poda­ři­lo pře­nést z papí­ru do rea­li­ty — úměr­ně hono­rá­ři za překlad.

Co vám překládání dalo a co vám vzalo?

Zce­la neo­ri­gi­nál­ně musím říct, že mi vza­lo mno­ho hodin spán­ku. Ale ve srov­ná­ní s tím, jakou paseku napácha­ly na mém spán­ko­vém well­be­ing děti, bude efekt zřej­mě zane­dba­tel­ný. Na dru­hou stra­nu jsem díky pře­klá­dá­ní potka­la mno­ho zají­ma­vých lidí z kniž­ní­ho svě­ta a navá­za­la nová přá­tel­ství. Od dět­ství jsem, jako řada pře­kla­da­te­lů, zary­tý kni­ho­mol, tak­že mě to hned na něko­li­ka úrov­ních napl­ňu­je entuziasmem.

Máte nějakou vtipnou historku o spolupráci s redaktorem? Co se vám při překladu nejvíc nepovedlo?

Nepo­ved­lo se toho samo­zřej­mě mno­ho, ale dokud na chy­by někdo neu­po­zor­ní, sna­žím se je pojí­mat sto­ic­ky. Pro­to asi nej­hůř nesu omyl, kte­rý mi o hla­vu omlá­ti­la čte­nář­ka kde­si ve veřej­ném hod­no­ce­ní na inter­ne­tu. V romá­nu Kde kve­te trá­va jsem krev­ní transfu­ze zamě­ni­la za infu­ze. Byla jsem zblb­lá ze všech těch infu­zí z Vege­ta­ri­án­ky, redak­tor „infúze“ (navíc s nespráv­nou dél­kou) také neza­chy­til a neštěs­tí bylo na svě­tě. Úpl­ně původ­ně mám bio­che­mic­ké vzdě­lá­ní, tak­že samo­zřej­mě roz­díl mezi transfu­zí a infu­zí dáv­no znám. O to je to horší.
Vese­lou his­tor­ku s redak­to­rem si nevy­ba­vu­ji, zato se mi ozval jeden korej­ský pro­fe­sor bohe­mis­ti­ky, aby mě kon­fron­to­val s „chy­ba­mi“, kte­ré našel v mém pře­kla­du Vege­ta­ri­án­ky. Musím hrdě kon­sta­to­vat, že snad až na jed­nu zámě­nu vět­ných čle­nů šlo o omy­ly z jeho stra­ny. Nej­víc mě poba­vi­la výt­ka, že trčí­cí bra­dav­ky v pře­kla­du při­rov­ná­vám k oříškům, při­čemž v ori­gi­ná­le se při­rov­ná­va­jí k tot­cho­ri, žaludům. Ano, já vím, že ten tvar žalu­du má mno­hem vět­ší vizu­ál­ní sílu, ale meta­fo­ra „bra­dav­ky trčí jako žalu­dy“ mi zkrát­ka při­šla pří­liš zatí­že­ná ved­lej­ší­mi smysly.

Na čem zrovna pracujete?

Momen­tál­ně nemám roz­dě­la­né nic, plá­no­va­la jsem ale­spoň roč­ní pau­zu. Ta se ale nako­nec smrsk­ne asi jen na pár měsí­ců. Rýsu­je se hned něko­lik zají­ma­vých titu­lů. Jed­nak se schy­lu­je k pře­kla­du dal­ší Han Kang, kte­rá svůj nej­no­věj­ší román věnu­je čedžus­ké­mu povstá­ní, a pak se mi mož­ná koneč­ně spl­ní sen pře­klá­dat něco od mé kama­rád­ky Čong Pory (Bora Chung). Poru jsem potka­la před dese­ti lety na jed­né akci čes­ké­ho vel­vy­sla­nec­tví v Sou­lu díky tomu, že pře­lo­ži­la do korej­šti­ny Sed­mi­kos­te­lí Milo­še Urba­na. Je vystu­do­va­ná polo­nist­ka a kvů­li Urba­no­vi se nau­či­la čes­ky. Sblí­žil nás smy­sl pro humor a čas­to jsme se během mého poby­tu v Kore­ji vída­ly. Zjis­ti­la jsem, že se sama věnu­je psa­ní, ze Sou­lu jsem si i něko­lik jejích knih odvez­la. Teh­dy však neby­la ješ­tě pří­liš zná­má. Tepr­ve loni se mezi­ná­rod­ně pro­sa­di­la se sbír­kou poví­dek, kte­rá v ang­lic­kém pře­kla­du nese název Cur­sed Bun­ny. Prá­vě za ni se nyní ocit­la na lon­g­lis­tu Mezi­ná­rod­ní Man Boo­ke­ro­vy ceny.

Jaký překlad z Hosta doporučujete?

Dopo­ru­ču­ji Koč­ku a měs­to. Japon­sko se mi zatím nepo­da­ři­lo navští­vit, baví mě obje­vo­vat ho pro­střed­nic­tvím lite­ra­tu­ry a fil­mů. Kul­tur­ní inter­pre­ta­ce vel­mi přes­ně zachy­cu­jí, čím je Korea Japon­skem tolik ovliv­ně­ná. Dívám se někdy s dět­mi na japon­ské kres­le­né seri­á­ly a uvě­do­mu­ji si exis­ten­ci vzo­rů, kte­ré se otisk­ly i do korej­ské­ho pro­stře­dí. S čín­ský­mi předob­ra­zy to zase vní­mám opač­ně, pro­to­že sino­lo­gii jsem stu­do­va­la jako prv­ní. Nicmé­ně Kočka a měs­to navíc při­dá­vá pozo­ro­va­tel­skou per­spek­ti­vu auto­ra takří­ka­jíc z mého kme­ne — brit­ské­ho japa­no­lo­ga, kte­rý strá­vil deset let v Asii. Moc se mi líbí struk­tu­ra vyprá­vě­ní, měs­to obje­vo­va­né v mozai­ce pří­bě­hů, spo­je­ných moti­vem koč­ky. A pře­de­vším bych chtě­la vyzdvih­nout pří­stup k pře­kla­du. Byť se jed­ná o pře­klad z ang­lič­ti­ny, text je pro­lo­že­ný nekon­čí­cím množ­stvím reá­lií a kul­tur­ních jevů. Pro­to je úžas­né, že kni­hu pře­lo­ži­la japa­no­lož­ka. Líbí se mi, že řadu japon­ských ter­mí­nů a oslo­ve­ní nechá­vá v ori­gi­nál­ní podo­bě. Inspi­ru­je mě to k vět­ší odva­ze při vlast­ní prá­ci. Tak­že — abych ješ­tě chví­li udr­že­la ori­en­ta­lis­tic­ké téma — pře­dá­vám šta­fe­tu Anně Křivánkové.