Aleš Dro­bek pře­klá­dá z ang­lič­ti­ny už… je mož­né, že přes dva­cet let? No, začí­nal s ama­tér­ský­mi titul­ky k seri­á­lu Futu­ra­ma, když ten byl ješ­tě čer­s­tvý (někdy na pře­lo­mu tisí­ci­le­tí), tak­že ano, přes dva­cet let. Zpět­ná vaz­ba bez ser­vít­ků, kte­rou mu dáva­li fanouš­ci na por­tá­lu titul​ky​.com, ho nále­ži­tě zoce­li­la, tak­že do násled­né pro­fe­si­o­nál­ní spo­lu­prá­ce s nakla­da­tel­ství­mi Doko­řán, Argo, Host, Mel­vil a dal­ší­mi se vrhl nebo­jác­ně a s nad­še­ním. Od počát­ku se stej­ně jako Tomáš Kačer, kte­ré­mu tím­to děku­je za pře­dá­ní kolí­ku, věnu­je nej­ví­ce vědec­kým popu­lár­kám, ale má rád také sci-fi, fan­ta­sy, his­to­ric­ké romá­ny nebo kri­mi­nál­ky, mimo jiné i pro­to, že jejich auto­ři na roz­díl od věd­ců umě­jí psát. Posled­ních deset let je aktiv­ní také v komu­nál­ní poli­ti­ce, což před­sta­vu­je k samo­tář­ské­mu a stre­supros­té­mu dat­lo­vá­ní do klá­ves­ni­ce ide­ál­ní doplněk.

Jaký je váš nejoblíbenější povzbuzovák při překládání?

Za ta léta jsem zku­sil lec­cos — čaje, kávy, tabák, sil­něj­ší poži­va­ti­ny —, ale nako­nec jsem se musel pokor­ně smí­řit s tím, že pocti­vý spá­nek nena­hra­dí nic. Dále na prá­ci potře­bu­ju hro­bo­vé ticho a klid a vypnu­tý tele­fon, ale to se asi mezi povzbu­zo­vá­ky nepočítá. 

Co vám překládání dalo a co vám vzalo?

Všich­ni kole­go­vé to asi zna­jí — zajde­te do knih­ku­pec­tví, když zrov­na vyšla „vaše“ kníž­ka, vidí­te, jak ji lidé berou do ruky, se zájmem jí lis­tu­jí, popří­pa­dě se pochech­tá­va­jí, pokud jde o humor­nou věc, a máte z toho vel­kou radost. Nebo vám někdo napí­še na Face­boo­ku, že se mu XYZ hroz­ně líbi­lo. Nebo nechá nad­še­nou recen­zi na Data­bá­zi. Je to zkrát­ka prá­ce, jejíž výsle­dek si člo­věk může „ohma­tat“, tře­ba na roz­díl od ban­kov­nic­tví nebo makro­e­ko­no­mic­ké­ho pora­den­ství, kde jsem taky klid­ně mohl skon­čit. A pokud jde o to, co mi pře­klá­dá­ní vza­lo — na roz­díl od ban­kov­nic­tví nebo makro­e­ko­no­mic­ké­ho pora­den­ství nebu­du nikdy boha­tý a nekou­pím si své vysně­né Por­sche 911 Tur­bo S. 

Máte nějakou vtipnou historku o spolupráci s redaktorem? Co se vám při překladu nejvíc nepovedlo?

Při­šlo mi doce­la vtip­né, když jsem nedáv­no pře­klá­dal román pro mlá­dež z alter­na­tiv­ní, lehce dysto­pic­ké Ame­ri­ky, kde se to hem­ži­lo pepr­ný­mi slo­víč­ky, kte­rý­mi mla­dá gene­ra­ce tra­dič­ně nešet­ří. Se zku­še­nou a dis­tingo­va­nou paní redak­tor­kou jsme pak mnoh­dy odbor­ně duma­li, kdy ješ­tě sta­čí ho..o nebo pr..l a kdy už by to chtě­lo zm..a, ku..u nebo pí.u. Ne vždy je ale spo­lu­prá­ce s redak­to­ry samá legra­ce, zvlášť s tako­vý­mi, kte­ří mají pocit, že se minu­li povo­lá­ním a mís­to redi­go­vá­ní poři­zu­jí bez­má­la nový pře­klad. Taky nemůžu zapo­me­nout na moment­ku, kdy v dia­lo­gu někdo říká, že je to „hroz­ně dob­ré“, což mi redak­tor přís­ně začer­ve­nil s poznám­kou, že buď je něco dob­ré, nebo hroz­né, ale obo­jí nejde. Kaž­do­pád­ně mám ohrom­né štěs­tí, že podob­né věci byly zatím hod­ně vzác­né, vět­ši­na redak­to­rek a redak­to­rů, kte­ré jsem kdy poznal, byla skvě­lá (ti od Hos­tu všichni).

Na čem zrovna pracujete?

Dokon­ču­ju dal­ší popu­lár­ku, ten­to­krát psy­cho­lo­gic­kou. Napsal ji Adam Grant, asi nej­pro­dá­va­něj­ší a nej­ob­lí­be­něj­ší autor své­ho žán­ru, a je o tom, že bychom si měli pra­vi­del­ně dělat inven­tu­ru svých názo­rů a návy­ků, pře­hod­no­co­vat je, pře­mýš­let, jak jsme k nim dospě­li a jest­li jsou sku­teč­ně prav­di­vé, uži­teč­né nebo stá­le rele­vant­ní. Nedr­žet se jich zuby neh­ty. Někte­ré uvá­dě­né pří­kla­dy uka­zu­jí, jak neu­vě­ři­tel­ně se někdy člo­věk umí zabej­čit, že s ním nehne ani pár volů. A za chví­li mě čeká dru­hý díl čín­ské detek­tiv­ky Par­te, údaj­ně nej­pro­dá­va­něj­ší na čín­ském trhu, kte­rá si i u nás vyslou­ži­la vyso­ké hod­no­ce­ní na Data­bá­zi, přes­to­že na ta exo­tic­ká jmé­na si naši­nec musí zvyk­nout. Kaž­do­pád­ně prv­ní díl byl napí­na­vý, tak­že se už těším na pokračování. 

Jaký překlad z Hosta doporučujete?

Moc děku­ji Tomáši Kače­ro­vi za dopo­ru­če­ní tri­lo­gie Vzpo­mín­ka na Zemi, sám ji jako celo­ži­vot­ní sci­fis­ta pova­žu­ju za abso­lut­ní špič­ku žán­ru, nicmé­ně dopo­ru­čo­vat vlast­ní pře­klad je mi tro­chu žinant­ní, a tak se při­mlu­vím za Kulo­vý blesk. Ten je sice od stej­né­ho auto­ra, nicmé­ně ho pře­klá­da­la Hana Do, kte­ré tím­to pře­dá­vám šta­fe­tu. Rád bych dopo­ru­čil ješ­tě dal­ší kous­ky, ale při­znám se, že vzhle­dem ke své pro­fe­si pře­kla­do­vé kníž­ky do ruky moc čas­to nebe­ru. Navíc mys­lím, že něco jme­no­vi­tě vypi­cho­vat ani není tře­ba — Host drží tra­dič­ně tak vyso­kou lať­ku, že ať člo­věk sáh­ne po čem­ko­li, nemů­že se splést.