Luxor Lite­ra za pró­zu 

Z pró­zy poro­tu zau­ja­la kni­ha Pet­ra Šestá­ka Vyho­ře­ní. Výraz­ný a netra­dič­ní kří­že­nec pam­fle­tu a romá­nu nabí­zí pohled na svět kon­zu­mu, svět aut z per­spek­ti­vy rozzlo­be­né­ho kurý­ra, kte­rý roz­vá­ží po měs­tě jíd­lo: „Dou­fám, že si v tý kraks­ně roz­bi­ješ drž­ku, demen­te!“ Nej­no­věj­ší kni­ha Pet­ra Šestá­ka je pró­za, kte­rá šla­pe. Pró­za, kte­rá vzbu­zu­je emo­ce. Jsme rádi, že nene­cha­la poro­tu chladnou. 

ČRo Plus Lite­ra za pub­li­cis­ti­ku, Lite­ra za nauč­nou lite­ra­tu­ru, DILIA Lite­ra za debut roku 

V non-ficti­on se pochlubí­me Pade­sát­kou Len­ky Kap­so­véV pas­ti pohla­ví Sil­vie Lau­der. Obě kni­hy se dosta­ly na lon­g­list v kate­go­rii DILIA Lite­ra za debut roku i v rám­ci žán­ro­vých kate­go­rií: Pade­sát­ka v kate­go­rii ČRo Plus Lite­ra za pub­li­cis­ti­ku, V pas­tí pohla­ví v kate­go­rii Lite­ra za nauč­nou lite­ra­tu­ru. Prv­ně zmí­ně­ná — Pade­sát­ka — se točí kolem obdo­bí žen­ské­ho pře­cho­du, nevy­prá­ví však jen o ztrá­tě men­stru­a­ce a náva­lech hor­ka. Pro­střed­nic­tvím vlast­ních komen­tá­řů a roz­ho­vo­rů s kama­rád­ka­mi autor­ka pou­ta­vou a mís­ty vel­mi vtip­nou for­mou při­bli­žu­je mno­hé dal­ší změ­ny, kte­ré s sebou zra­lé žen­ství při­ná­ší. Žena sto­jí v popře­dí také v kni­ze Sil­vie Lau­der V pas­ti pohla­ví, jež se věnu­je posta­ve­ní žen v Čes­ku. Autor­ka zde popi­su­je, na čem se u nás eman­ci­pa­ce zasek­la a co to pro nás jako pro spo­leč­nost zna­me­ná. Jed­no je jis­té: více ote­vře­nos­ti, rov­nos­ti a spra­ve­dl­nos­ti by nám jen prospělo. 

Lite­ra za fan­tas­ti­ku 

Poza­du nezů­sta­la ani fan­tas­ti­ka, kte­rá je v Hos­tu rok od roku bohat­ší — do výbě­ru poro­ty se dosta­ly hned dva titu­ly. Jed­ním z nich je romá­no­vý debut Marie Dom­ské Sivá krev, tem­né fan­ta­sy o sivých elfech, kte­ří slou­ží hadí bohy­ni a umí­ra­jí pro její potě­chu. Tím dru­hým je hudeb­ní román Leno­chod Jimmy & jeho bac­kup band Pav­la Bare­še, jenž se svým psa­ním vymy­ká lite­rár­ním ška­tul­kám. „Oble­če­ný, nala­dě­ný, při­pra­ve­ný. […] Bude to ten nej­lep­ší kon­cík celý naší kari­é­ry, přísaháme.“ 

Lite­ra za kni­hu pro děti a mlá­dež 

Úspě­chy sla­ví také naše sek­ce lite­ra­tu­ra pro děti a mlá­dež. Kdo jste čet­li Raj­čaťá­ky a Baná­ny lišác­ké­ho hle­da­če a mága Pet­ra Váši, dáte vol­bě poro­ty jis­tě za prav­du. Pří­běh plný kou­zel­ných slov, zvu­ků a ryt­mů je tro­chu div­ný, ale hlav­ně je nesku­teč­ně cool! Jed­nou ho pře­čte­te a větu „Vítr vane, lis­tí šus­tí“ už z hla­vy nikdy nedo­sta­ne­te (to není výhrůžka). 

Lite­ra za pře­kla­do­vou knihu

Lon­g­list uza­ví­ra­jí dva výraz­né evrop­ské romá­ny. V Napo­řád Emi­ly nor­ské autor­ky Marie Navarro Ska­ran­ge­ro­vé sle­du­je­me kaž­do­den­ní život mla­dé svo­bod­né mat­ky, jež bez ambi­cí a tou­hy na své situ­a­ci coko­li změ­nit živo­ří na peri­fe­rii Osla. O pře­klad do češ­ti­ny se zaslou­ži­la Jit­ka Jin­dřiš­ko­vá. Za jeden vel­ký expe­ri­ment by se pak dala ozna­čit Kni­ha krve švýcarské*ho autora*ky Kim de l’Horizon, zpo­věď nebi­nár­ní oso­by, vyprá­vě­jí­cí o iden­ti­tě, trau­ma­tu, jazy­ku a tříd­ní pří­sluš­nos­ti. Do češ­ti­ny ji pře­lo­ži­la Jana van Luxemburg.

Slav­nost­ní vyhlá­še­ní cen pro­běh­ne ve čtvr­tek 18. dub­na na ČT art. Do 15. dub­na máte mož­nost zapo­jit se do hla­so­vá­ní v anke­tě o nej­ob­lí­be­něj­ší kni­hu čte­ná­řů a zís­kat pou­kaz na nákup knih, viz ZDE

Více infor­ma­cí ke kniž­ním cenám Mag­ne­sia Lite­ra najde­te ZDE