Fan­ta­sy sta­ví i před zku­še­né­ho pře­kla­da­te­le nespo­čet výzev, při­čemž tou klí­čo­vou je nepře­kva­pi­vě pře­vod smyš­le­ných jmen, názvů a poj­mů. Někte­ří kole­go­vé se mnou mož­ná nebu­dou sou­hla­sit, ale nej­ob­tíž­něj­ší není ani tak samot­ný pře­klad těch­to slov, jako spíš roz­hod­nu­tí, co vůbec pře­klá­dat a co pone­chat v původ­ním zně­ní. Na pře­klad šes­ti­setstrán­ko­vé­ho Ódi­no­va dítě­te, prv­ní­ho dílu tri­lo­gie, jsem od nakla­da­tel­ství dosta­la půl roku. Dob­rý měsíc mi při­tom trva­lo, než jsem si jakž takž ujas­ni­la, co všech­no jsou novo­tva­ry, jak budu v češ­ti­ně naklá­dat s klí­čo­vý­mi pojmy, jest­li zacho­vám topo­ny­ma… Finál­ní podo­ba při­tom krys­ta­li­zo­va­la po celou dobu pře­kla­du i násled­né redak­ce. Mož­nost „pře­klá­dat vše“ jsem teh­dy zavrh­la pře­de­vším ze tří důvo­dů: 1) Nechtě­la jsem, aby se vytra­til (staro)severský duch kni­hy. 2) Kni­ha je urče­ná young adult čte­ná­řům, kte­rým cizí výra­zy v tex­tu neva­dí, ba dokon­ce pří­liš­né počeš­ťo­vá­ní nemí­va­jí rádi. 3) Autor­ka pra­cu­je spíš s při­bliž­ným význa­mem a v naší teh­dej­ší e‑mailové kon­ver­za­ci vyjá­d­ři­la přá­ní zacho­vat ori­gi­nál­ní topo­ny­ma všu­de tam, kde to pře­kla­du neškodí.

V Havra­ních kru­zích tak nako­nec moc pře­lo­že­ných smyš­le­ných názvů nena­jde­te. Při pře­kla­du Želez­né­ho vlka, prv­ní­ho dílu nové tri­lo­gie Var­da­ri, si ovšem čte­ná­ři už jen pod­le map na před­sád­kách všim­nou, že „loka­li­za­cí“ not­ně při­by­lo. Změ­ni­la jsem snad názor? Ne. Přes­to­že se jed­ná o nezá­vis­lý pří­běh, pro­po­je­ní s před­cho­zí­mi kni­ha­mi je zřej­mé, a měnit pře­kla­da­tel­skou stra­te­gii by tudíž neby­lo moud­ré. Vysvět­le­ní je pros­té: děj Želez­né­ho vlka je sko­ro celý situ­o­va­ný do fik­tiv­ní­ho měs­ta. Hlav­ní hrdi­no­vé Juva, Rugen a Nafra­ím cho­dí uli­ce­mi, bra­na­mi a čtvr­tě­mi Nákla­vu, pohy­bu­jí se mezi tam­ní­mi budo­va­mi, po mos­tech a náměs­tích. Míst­ní­mi názvy se to v tex­tu při­ro­ze­ně jen hemží, a pokud by zůsta­ly v norš­ti­ně (přes­ně­ji v „pet­ter­se­novšti­ně“), čte­ná­ři by si samot­né čte­ní asi moc neu­ži­li. Tak vznik­ly pře­kla­dy jako Výkrv­na (Blø­g­ge), Šepo­ty (Kvis­kre), Kosty­ně (Kno­kle), Kru­ho­hra­dí (Ring­mark) nebo Ostři­na (Skjer­pe). A sever­skou atmo­sfé­ru snad dosta­teč­ně navo­zu­jí zacho­va­ná původ­ní jmé­na kra­jů, měst či postav.

Nej­vět­ší otaz­ník, zda pojem pře­lo­žit, či niko­li, jsem měla u slo­va Druk­na ozna­ču­jí­cí­ho pod­svět­ní říši, kte­rá se nachá­zí v moř­ských hlu­bi­nách. Nor­ské slo­ve­so druk­ne zna­me­ná „uto­nout“ a nepo­chyb­ně i vás teď napa­da­jí pří­pad­né čes­ké vari­an­ty. Tak proč tenhle název nako­nec pře­lo­že­ný není? V Ódi­no­vě dítě­ti, kte­ré se ode­hrá­vá v jiném fikč­ním svě­tě než Želez­ný vlk, ovšem ve stej­ném „vesmí­ru“, věří oby­va­tel­stvo v exis­ten­ci pod­svět­ní říše jmé­nem Slok­na, ten­to­krát v podo­bě hlu­bo­ké pro­pas­ti. Slo­ve­so sluk­ne zna­me­ná „zhas­nout“, ale taky hovo­ro­vě „usnout“ nebo „umřít“. I tady by se vhod­ný ekvi­va­lent našel mys­lím poměr­ně snad­no. Někdej­ší roz­hod­nu­tí pone­chat Slok­nu v původ­ním zně­ní coby zvu­ko­ma­leb­né slo­vo, jehož význam je dosta­teč­ně zřej­mý z kon­tex­tu, se uká­za­lo jako pro­zí­ra­vé — v Želez­ném vlko­vi se totiž Slok­na vysky­tu­je taky, jen­že tady se jed­ná o běž­né topo­ny­mum (nebo­li úpl­ně oby­čej­ný kraj si oby­va­te­lé svě­ta Ódi­no­va dítě­te zamě­ni­li za mytic­kou pod­svět­ní říši). A jak zdů­raz­ni­la sama autor­ka, tyto názvy muse­jí kvů­li své pří­mé návaz­nos­ti zůstat stej­né. Zava­ři­la tím napří­klad němec­kým pře­kla­da­tel­kám, kte­rým v Želez­ném vlko­vi nezby­lo než pra­co­vat se slo­vem Traumland („Sno­vá země“). A pokud jsem já kdy­si pone­cha­la Slok­nu, nemůžu změ­nit ani Druknu.

Zábav­něj­ší než slo­va nepře­lo­že­ná jsou ale samo­zřej­mě ta pře­lo­že­ná. Děj Želez­né­ho vlka se točí kolem cechu, jehož čle­no­vé mají domně­lé jas­no­vi­dec­ké schop­nos­ti. V ori­gi­ná­le autor­ka ele­gant­ně spo­ji­la dvě slo­va, čímž vznik­li blod­le­se­re nebo­li „ti, co čtou z krve“. Zatím­co v norš­ti­ně je podob­ně jako tře­ba v něm­či­ně tvo­ře­ní slo­že­nin zce­la při­ro­ze­né, ve slo­van­ských jazy­cích to nepla­tí. Snad i pro­to se pol­ská pře­kla­da­tel­ka roz­hod­la pro doslov­ný pře­vod (czy­ta­jący z krwi). U výra­zu, kte­rý se v kni­ze vysky­tu­je snad na kaž­dé strán­ce, mi ale více­slov­né řeše­ní při­jde not­ně neprak­tic­ké. Myš­len­ko­vý pochod tak pro­bí­hal zhru­ba tak­to: čte­nář — číst — zkou­mat — zpy­to­vat — jazy­kozpyt — krvezpyt — krvezpyt­ci. Voi­là! Poslé­ze se ješ­tě uká­za­lo, že cech sdru­žu­je pou­ze ženy, tedy krvezpyt­ky­ně. Význam, kte­rý češ­ti­na při­čí­tá pohla­ví, bez jehož zna­los­ti tře­ba nedo­ká­že­me jmé­no vysklo­ňo­vat, pře­kla­da­te­li ztrp­ču­je život doce­la čas­to — u postav, u kte­rých není pohla­ví zřej­mé z kon­tex­tu a nejde ho zvo­lit náhod­ně, pak nezbý­vá než se autora/​autorky zeptat. A to i u „hloupé­ho“ havrana.

Na závěr bych ráda uved­la pří­klad, kte­rý výmluv­ně ilu­stru­je, nako­lik je prá­ce pře­kla­da­te­le oše­met­nou zále­ži­tos­tí. Jak už jsem zmí­ni­la výš, ne všech­ny „pet­ter­se­nov­ské“ názvy lze jed­no­du­še roz­klí­čo­vat. Z topo­nym v Želez­ném vlko­vi mě hod­ně potrá­pil oce­án jmé­nem Matla­gap. Gap zna­me­ná „pro­past“ a mat zase „jíd­lo“, ale mat­la nezna­me­ná nic. Autor­ka mi vysvět­li­la, že si před­sta­vo­va­la širou vod­ní plo­chu, kte­rou trvá pře­plout tak dlou­ho, až posád­ka lodi sní veš­ke­ré záso­by a ocit­ne se bez jíd­la (matlaus). Z Det matlause gapet vzni­kl během sta­le­tí Matla­gap. Ale vzhle­dem k tomu, že v tex­tu se slo­vo ani vysvět­le­ní jeho půvo­du (zatím?) nikde neob­je­vu­je, si prý v budouc­nu klid­ně může tře­ba vybá­jit posta­vu, pod­le níž se oce­án jme­nu­je. Trn z paty mi v tomhle pří­pa­dě vytrh­la redak­tor­ka Danie­la Mrá­zo­vá, kte­rá navrh­la pře­klad Tla­ma. Ten jed­nak vysti­hu­je před­sta­vu o roze­vře­ném vod­ním chřtá­nu, jed­nak díky shod­ným pís­me­nům pone­chá­vá zad­ní vrát­ka pro pří­pad­né autor­či­ny vrto­chy v dal­ších dílech. Přes­to se už teď děsím, čím mě Siri zasko­čí příště.