Třetí ucho vychází po dlouhých třech a půl letech, což bylo způsobeno více faktory, jaké bylo toto období pro tebe jako autora a člověka? Změnil ses za tu dobu?

Obdo­bí to bylo nároč­né a krás­né záro­veň. Naro­dil se mi dru­hý syn, ten prv­ní začal běhat a mlu­vit, čímž se zhru­ba zdvoj­ná­so­bil můj den­ní pří­jem infor­ma­cí, a také jsme se pře­stě­ho­va­li z Pra­hy na ven­kov. To mě donu­ti­lo začít psát ve vla­ku, o čemž jsem nejdřív tvr­dil, že to nelze, ale nako­nec mi nic jiné­ho nezby­lo, pro­to­že vol­né­ho času výraz­ně uby­lo a strá­vit dvě hodi­ny den­ně na ces­tě do prá­ce je — jak by řekl Ross Geller — jako dostat čas darem. A jest­li jsem se změ­nil? V někte­rých ohle­dech urči­tě ano. Když má člo­věk najed­nou zod­po­věd­nost za něko­ho jiné­ho než jen za sebe, poměr­ně to na něj zapů­so­bí. Ubu­de tro­chu té život­ní bez­sta­rost­nos­ti a při­bu­de… no ano, sta­rost­nos­ti. O to vět­ší umě­ní je uží­vat si teď psa­ní stej­ně jako dřív, když jsem měl spous­tu vol­né­ho času a mohl spát celou noc. Také je dale­ko vět­ší výzva se k psa­ní doko­pat, ale o to lep­ší pocit pak ze sebe mám, když jsem s tex­tem spo­ko­je­ný. Ale nerad bych, aby to vyzně­lo nějak zahořkle — svo­je klu­ky bych za nic na svě­tě nevyměnil.

Když jsem poprvé četl druhý díl Ptačích srdcí, tak jsem byl velice překvapený, že kromě starých známých přinášíš i nové postavy a nová prostředí do už tak rozsáhlého světa. Je tahle autorská odvaha dílem náhody, nebo přesně víš, kam a proč se má sága ubírat?

Odva­ha říkáš? Já tomu říkám spíš šílen­ství. Ať tak či tak, odpo­věď leží někde upro­střed. Na jed­nu stra­nu jsem chtěl, aby ješ­tě něja­ké posta­vy při­by­ly, na stra­nu dru­hou se mi pros­tě stá­vá, že se někdo zají­ma­vý obje­ví a už nezmi­zí. Roz­hod­ně bych ale neřekl, že přes­ně vím, kam a proč se sága ubí­rá, a závi­dím všem auto­rům, kte­ří v tom mají jas­no. To však samo­zřej­mě nezna­me­ná, že nemám pro­fe­si­o­nál­ní tabul­ku v Exce­lu se spous­tou bar­vi­ček a komen­tá­řů, kam si pozna­me­ná­vám svo­je záchyt­né hlav­ní body, k nimž jed­not­li­vé posta­vy smě­řu­jí. Dokon­ce jsem doká­zal v jiné tabul­ce napro­gra­mo­vat Excel tak, aby mi na zákla­dě data uká­zal, kolik je v daném oka­mži­ku té kte­ré posta­vě let. Jsem pros­tě roze­ný ajťák. Ale ješ­tě k těm záchyt­ným bodům — ty jsou tře­ba dva tři na kni­hu a posta­vu. Všech­no, co se děje v mezi­do­bí, vyplý­vá z mého aktu­ál­ní­ho trys­ká­ní (či pozvol­né­ho vyté­ká­ní) tvůr­čí energie.

Tvoji fanoušci na Polovičním králi velice oceňovali propracovanost mytologie světa a tady jí dostanou pořádnou dávku. A přijde mi, že stejně jako nová kniha, je temnější, než by se mohlo na první pohled zdát. Jsou pro tebe tyhle prvky důležité, nebo je bereš jako nutnost žánru?

Těž­ká otáz­ka. Jako nut­nost žán­ru je roz­hod­ně nebe­ru, mys­lím, že je dost pří­kla­dů, na kte­rých je vidět, že jde napsat dobrou fan­ta­sy i bez nich. Tak­že ano, důle­ži­té to pro mě je. V Pta­čích srd­cích sle­du­je­me více­ro růz­ných nábo­žen­ských sys­té­mů, stej­ně jako je tomu v našem reál­ném svě­tě. A stej­ně jako v našem svě­tě i v tom mém se posta­vy v čase vyví­je­jí — zjiš­ťu­jí, že to, co doteď pova­žo­va­li za neměn­ný a neotře­si­tel­ný základ své exis­ten­ce, mož­ná není tak doce­la neměn­né a neotře­si­tel­né. Pře­stá­va­jí věřit ve své bohy, když je zkla­ma­li, obra­ce­jí se k jiným vírám a filo­zo­fi­ím, bojí se boží odpla­ty. Ane­bo se sna­ží vnu­tit svůj svě­to­ná­zor ostat­ním, ačko­li ti o to pří­liš nestojí.

Také se mi zdá, že i když na některé otázky, které položil Poloviční král, dostaneme ve Třetím uchu odpovědi, tak na mnoho věcí si budeme muset přijít sami a spoustu nových otázek nám příběh vyjeví. Dnes je běžnější vést čtenáře za ruku, ale ty jim věříš, není to trochu riskantní?

Pro mě jako pro auto­ra je doce­la slo­ži­té vcí­tit se do čte­ná­ře, co se těchhle věcí týče. Vzhle­dem k tomu, že toho vím o budouc­nos­ti a pro­po­je­nos­ti postav a svě­ta mno­hem víc než vy ostat­ní, je těž­ké nadáv­ko­vat infor­ma­ce tak, aby to fun­go­va­lo dob­ře. Je to vidět i na někte­rých reak­cích na prv­ní díl, kde lidé psa­li, že si nechá­vám hod­ně věcí pro sebe, což tak sku­teč­ně je — pře­ce všech­no nepus­tím v prv­ním dílu. Ale je prav­da, že sám na sobě cítím, jak si chci ty věci nechá­vat pro sebe, dál do dal­ší­ho dílu — a pak se musím sko­ro nutit, abych tam tenhle nebo tam­ten stří­pek dal, abys­te se toho dozvě­dě­li pře­ce jen o něco víc. V tom mi hroz­ně pomá­háš ty a Ika — kla­de­te totiž otáz­ky, u nichž si můžu říct: aha, tak tady to je oprav­du nejas­né, bude to pře­ce jen chtít tro­chu dovy­svět­lit. Pro­to­že co si bude­me poví­dat, když se otáz­ky pou­ze obje­vu­jí a neod­po­ví­dá se na ně, jed­no­ho může pře­stat zají­mat, jak to bude dál. Na dru­hou stra­nu nemám rád tako­vou tu posed­lost odpo­věď­mi, kte­rou občas lidé mají. Jako­že autor dopsal ságu a tohle jsme se nedo­zvě­dě­li, to je ale igno­rant. Vždyť ani v našem svě­tě nemá­me odpo­vě­di na všech­no, proč by tedy i ve fan­ta­sy nemoh­ly zůstat nevy­svět­le­né věci (cítíš to vel­mi nápad­né vytvá­ře­ní ali­bi, až mě někdo v roce 2050 nařk­ne z toho, že jsem něco opo­mněl?). Pro­to mám rád napří­klad Mura­ka­mi­ho, jehož kníž­ky čas­to kon­čí napros­to nejas­ně a ote­vře­ně. A ješ­tě víc mě na tom baví to, že on tím nic nesle­du­je, ale davy jeho fanouš­ků vymýš­le­jí teo­rie, jak že to mis­tr vlast­ně myslel.

Mnohé čtenáře jistě potěší, že tentokrát najdeme v knize i mapky. Pracuješ s nimi od začátku? A jak těžké bylo připravit je do knihy?

Pra­cu­ju s nimi od úpl­né­ho začát­ku, bez nich by to nešlo. A na tomhle mís­tě se pat­ří podě­ko­vat čte­ná­řům, kte­ří si map­ky vydu­pa­li do dru­hé­ho dílu. A taky musím podě­ko­vat tobě, žes čte­ná­ře vysly­šel. Vzhle­dem k mojí pro­fe­si mi při­šlo nej­jed­no­duš­ší kres­lit je v cadu, což už samo o sobě dost lidí poba­vi­lo, pro­to­že, co si bude­me poví­dat, sku­teč­ně by asi bylo jed­no­duš­ší ovlád­nout něja­ký pro­gram vytvo­ře­ný pří­mo pro tvor­bu fan­ta­sy map než to smo­lit čáru po čáře v pro­gra­mu pro tech­nic­ké kres­le­ní. Pra­cu­ju s mapa­mi poměr­ně podrob­ně, tře­ba řeším, kdo se za jak dlou­ho může někam dostat, aby to bylo věro­hod­né, a tak dále. A co se týče pří­pra­vy do kni­hy, pří­liš nároč­né to neby­lo, resp. mapu Ere­né­zie jsem ode­vzdal tak, jak byla, ale Ada­lon jsem musel dotáh­nout, pro­to­že jsem jeho vět­ší část dopo­sud nepo­tře­bo­val, a tudíž ji neměl podrob­ně zpra­co­va­nou. A tyto pod­kla­dy pak gra­fič­ka zpra­co­va­la do výsled­né podoby.

Asi každého tvého fanouška bude zajímat, jak jsi na tom s dalším dílem, budeme zase čekat, nebo je blíž, než se zdá?

Bude­te čekat, už je to tak, a já s vámi, pro­to­že pro mě je veli­kým svát­kem vzít do ruky hoto­vou krás­nou a voňa­vou kníž­ku. Tře­tí díl mám asi bez stov­ky strá­nek dopsa­ný v prvot­ním nástře­lu, ale bude na něm ješ­tě spous­ta prá­ce. Čím víc se pří­běh vyví­jí a roz­ví­jí, tím je a bude slo­ži­těj­ší vše domys­let, pospo­jo­vat, nic neo­po­me­nout, neza­nedbat… A i když se tohle všech­no pove­de, čeká kníž­ku mno­ho a mno­ho měsí­ců v redak­ci, kdy se jí musíš pro­kou­sat ty, pak zno­vu já, pak zno­vu ty, pak Ika Danie­lo­vá, pak já, Ika, já, Ika… Nikdy jsem si nemys­lel, kolik prá­ce a úsi­lí sto­jí kni­hu dotáh­nout do kon­ce se vším všu­dy. Upřím­ně si mys­lím, že inter­val, kte­rý uply­nul mezi prv­ním a dru­hým dílem je opti­mum času, za kte­rý jsem scho­pen dát dal­ší díl dohro­ma­dy. Chá­pu, že to lec­ko­ho nepo­tě­ší, na dru­hou stra­nu to tak pros­tě je — i z toho důvo­du, že dru­hý díl Pta­čích srd­cí je dlou­hý jako dvě nebo i tři běž­né kníž­ky. A tře­tí díl na tom nebu­de o moc lépe, dokon­ce jsem se celou jed­nu hoto­vou linii roz­ho­dl dát až do čtyř­ky, jeli­kož to zkrát­ka hroz­ně nabobt­na­lo. Ale znáš to, ono to nako­nec ute­če a mezi­tím bude spous­tu času na jiné a skvě­lé titu­ly nejen z Hosta.