Váže­ný pane ministře kul­tu­ry, váže­ná poro­to Stát­ní ceny za literaturu,

děku­ji za Vaši zprá­vu a za Vaše roz­hod­nu­tí udě­lit mi letoš­ní Stát­ní cenu za lite­ra­tu­ru. Bohu­žel Vám musím sdě­lit, že si toto oce­ně­ní nepřevezmu.
Není to pro mě úpl­ně jed­no­du­ché roz­hod­nu­tí. Vím, že Stát­ní cena za lite­ra­tu­ru má dlou­ho­le­tou tra­di­ci, a pova­žo­val jsem ji po roce 1989 za nepo­li­tic­kou, čis­tě odbor­nou cenu, jejíž pres­tiž je dána jmé­ny dosa­vad­ních lau­re­á­tů i porot­ců. Nicmé­ně vní­mám, že v posled­ních měsí­cích tato cena zpo­li­ti­zo­vá­na byla, a to okol­nost­mi po odstou­pe­ní Pet­ra Hruš­ky a násled­ně dal­ších tří čle­nů z poro­ty Stát­ní ceny, kte­ří tak chtě­li vyjá­d­řit nesou­hlas se sou­čas­nou poli­tic­kou repre­zen­ta­cí v Čes­ké republice. 

Chá­pu jejich osob­ní posto­je, také jsem nevo­lil poli­tic­ké stra­ny, kte­ré jsou nyní pří­mo či nepří­mo u moci. Měl jsem však za to, že za sou­čas­né úrov­ně naší demo­kra­cie Stát­ní cena za lite­ra­tu­ru sto­jí z prin­ci­pu své­ho fun­go­vá­ní nad jakým­ko­li momen­tál­ním poli­tic­kým uspo­řá­dá­ním a není spo­jo­vá­na se stří­da­jí­cí­mi se vlád­ní­mi gar­ni­tu­ra­mi a jejich před­sta­vi­te­li. Prá­vě toto však letos zpo­chyb­ni­la pře­váž­ná část poro­ty svým odstou­pe­ním a jeho odůvodněním.

Nemo­hu při­jmout toto oce­ně­ní za situ­a­ce, kdy se vět­ší část poro­ty od něho morál­ně distancuje. 

Pře­ji Stát­ní ceně za lite­ra­tu­ru lep­ší časy, a pokud jí letoš­ní rok nějak ublí­ží, jsem pře­svěd­čen, že to nebu­de tím­to mým rozhodnutím.

Jiří Hájí­ček
V Čes­kých Budě­jo­vi­cích, 6. září 2018