Ivi, co tě přivedlo do Hosta?

Po mateř­ské jsem hle­da­la zaměst­ná­ní a úřad prá­ce mě poslal do nakla­da­tel­ství Host, kte­ré jsem do té doby nezna­la. Samo­zřej­mě jsem si shá­ně­la infor­ma­ce, abych vědě­la, co čekat. Web Hos­ta už exis­to­val, ale nebyl moc infor­ma­tiv­ní, tak jsem se obrá­ti­la na kama­rád­ku češ­ti­nář­ku, kte­rá mi nakla­da­tel­ství nad­še­ně vykres­li­la. S poci­tem, že jde o něco vel­ké­ho, jsem šla na poho­vor na Pří­zo­vu uli­ci, na okraj brněn­ské­ho Bronxu. Chví­li jsem hle­da­la repre­zen­ta­tiv­ní síd­lo se ští­tem, ale nena­šla jsem ani ozna­če­ný zvo­nek. Muse­la jsem tam potup­ně zavo­lat, že to nemůžu najít. Pak jsme vystou­pa­li dvě pat­ra tma­vou špi­na­vou chod­bou do kan­ce­lá­ří plných knih. Načež pro­bě­hl poho­vor, ze kte­ré­ho jsem měla tro­chu oba­vy — po mateř­ské si člo­věk zrov­na dva­krát nevě­ří —, nicmé­ně pár hodin poté mi vola­li, že mě berou.

Ve kterém roce to bylo?

V roce 2001.

Na jakou pozici jsi byla přijata?

Na pozi­ci admi­nis­tra­tiv­ní síly. Když se mě někdo zeptal, co v Hos­tu dělám, tak jsem řek­la, že všech­no kro­mě knih. A tak to bylo. Klu­ci (Miroslav Balaštík, Tomáš Rei­chel, Mar­tin Stöhr — pozn. redak­ce) jed­na­li s auto­ry, řeši­li výro­bu knih a já to ostat­ní: fak­tu­ra­ci, objed­náv­ky, pro­de­je, gran­ty a dal­ší admi­nis­tra­ti­vu, ale taky pro­voz kan­ce­lá­ře, web, expe­di­ci a tak dále. Samo­zřej­mě jsme spo­lu­pra­co­va­li i s exter­nis­ty, ale jinak jsme byli dlou­ho čty­ři. Řeši­li jsme všech­no spo­lu, vše jsme sdí­le­li, cho­di­li na pivo…

Oprav­dic­ké nakla­da­tel­ství vzni­ka­lo z malé, tro­chu pun­ko­vé fir­my postup­ně: nava­zo­va­li jsme vzta­hy s part­ne­ry — dis­tri­bu­to­ry, novi­ná­ři, knih­kup­ci, recen­zen­ty. Něja­kou dobu to trva­lo, ale krok za kro­kem nás zača­lo odbor­né oko­lí brát. A jak ros­tl počet vyda­ných knih, tak jsme muse­li nabí­rat dal­ší lidi. Nej­pr­ve jsme při­ja­li kole­gy­ni na smluv­ní agen­du, pak i na mar­ke­ting a tak dále. Když už jsme si mys­le­li, že jsme per­so­nál­ně zabez­pe­če­ní, při­šlo zase něco nové­ho — napří­klad e‑knihy, pak zase audioknihy…

Kolik má Host v současné době zaměstnanců?

Včet­ně mateř­ských asi čty­ři­cet pět.

Nestýská se ti po starých časech ve čtyřech?

Já to beru jako vývoj. Když jsou děti malé, tak je to super. Když jsou vět­ší, je to super. A když dospě­jí, tak je to taky super. I já jsem jiná než před dva­ce­ti lety. Nemůžu říct, že teh­dy to bylo lep­ší než dnes. Je to jiné.

Jak vypadá tvoje pracovní náplň dnes?

Někte­ré čin­nos­ti jsem pře­da­la novým kole­gům, ale vlast­ně dělám pořád to samé. Což nezna­me­ná, že se nudím! Jak se Host zvět­šu­je, při­bý­va­jí nové agen­dy a ty stá­va­jí­cí se růz­ně proměňují.

Pořád se sta­rám o pří­mý pro­dej knih­kup­cům, auto­rům a dal­ším zákaz­ní­kům, komu­ni­ku­ji s úřa­dy, sys­té­mo­vě řeším sklad, čás­teč­ně pro­voz redak­ce, HR, BOZP, někte­ré účet­ní věci, pla­teb­ní styk…

Úko­ly jsou taky hod­ně sezon­ní: Na kon­ci roku se vše uza­ví­rá, doúčto­vá­vá. Na začát­ku nové­ho roku se dělá inven­tu­ra skla­du. Násle­du­je vyúčto­vá­ní autor­ských hono­rá­řů, kdy nedě­lám nic jiné­ho. Pak se při­pra­vu­je veletrh Svět kni­hy… Kaž­dé obdo­bí s sebou něco nese.

Práce je to tedy velmi pestrá, což tě nejspíš baví.

Jas­ně! Kdy­bych měla dělat kaž­dý měsíc to stej­né, tak už v Hos­tu prav­dě­po­dob­ně nejsem.

Máš pocit, že se máš stále co učit, anebo už máš všechno v malíčku?

Neu­stá­le boju­ji s nový­mi výzva­mi a něco se učím. Vez­mi si tře­ba tako­vý covid. Najed­nou musíš řešit, kdo bude kdy doma, jak to evi­do­vat, tes­to­vá­ní, kom­pen­za­ce a tak dále. Za ty roky jsem se ale nau­či­la výzvám posta­vit a nehrou­tit se z toho, že jsem něco neu­dě­la­la včera.

Pojďme naše povídání zakončit knižním tipem. Kterou knihu z produkce Hosta bys čtenářům doporučila?

Dopo­ru­či­la bych Pra­věk a jiné časy od Olgy Tokar­c­zu­ko­vé. Když jsem do Hos­ta při­šla, prv­ní vydá­ní bylo zce­la vypro­da­né. Po mno­ha letech jsem se dočka­la dru­hé­ho vydá­ní, a když jsem si kni­hu pře­čet­la, byla jsem z ní úpl­ně paf. A pak taky dopo­ru­ču­ji Ger­tu od Kat­ky Tuč­ko­vé, to je vel­ká síla.

Jsem líný a spo­le­čen­ský tvor :-)
Pochá­zím od Zno­j­ma, kde žila sko­ro celá rodi­na a spo­leč­ně hos­po­da­ři­la a sta­ra­la se o vino­hrad. Kvů­li oční vadě jsem muse­la jít do spe­ci­ál­ní ško­ly do Brna, a tak jsme se pře­stě­ho­va­li do měst­ské­ho pane­lá­ku, ale i pak jsem u babič­ky a dědy na ven­ko­vě trá­vi­la hod­ně času. Ve čtr­nác­ti jsem šla na inter­nát do Pra­hy. Nejdřív na gym­pl, pak na VŠE. Před stát­ni­ce­mi jsem se vda­la a v Pra­ze se naro­dil i náš syn. Po dva­nác­ti letech jsem se pře­su­nu­la zase zpět do Brna.
Jako malá jsem chtě­la být pro­da­vač­ka, což se mi občas spl­ní i v Hostu.
Mám pocit, že žád­ný vol­ný čas nemám. Sta­rám se o sta­rou fen­ku, pomá­hám man­že­lo­vi v pod­ni­ká­ní, sna­žím se číst a cho­dit na kul­tu­ru. Mám ráda hory, malé pro­cház­ky i del­ší túry a ces­to­vá­ní vůbec. To mám asi po babič­ce. Když jsme spo­lu vyrá­že­ly na ces­ty, děda vždyc­ky říká­val, že zas nasa­zu­je­me tou­la­vé boty.

Iva­na Motrincová