ČESKÁ BELETRIE

Jolanta Trojak — Svatava

Jako by ten román psa­li dva lidé. Ta prv­ní Jolan­ta Tro­jak je okouz­le­ná schop­nos­tí slo­va vyprá­vět a tvo­řit. Píše s leh­kos­tí, šar­mem a vti­pem o všech těch hle­da­čích nad­sku­teč­na, kte­ří na sklon­ku La Belle Ěpoque věří ve schop­nost člo­vě­ka pře­kro­čit hra­ni­ce do jiných svě­tů. Ve dru­hé čás­ti romá­nu se však obje­vu­je jiná Jolan­ta Tro­jak, kte­rá jako­by se něja­ké hra­ni­ce sku­teč­ně dotkla a pocho­pi­la, že ces­ta k pozná­ní neve­de mimo ten­to svět, ale do nit­ra člo­vě­ka. Vyprá­vě­ní se zpo­ma­lu­je a zadr­há­vá a stá­vá se neu­r­či­tým spo­lu s tím, jak někdej­ší spi­ri­tis­tic­ké médi­um Sva­ta­va pře­stá­vá být pou­hým objek­tem, uvě­do­mu­je si svo­ji identi­tu a stá­vá se sub­jek­tem vlast­ní­ho živo­ta. Věřím, že stej­nou pro­mě­nu zaži­jí i čte­ná­ři Jolan­ti­na románu.
Miroslav Balaštík, šéfredaktor

PŘEKLADOVÁ BELETRIE

Barbora Hrínová — Jednorožci

Původ­ně slo­ven­ská povíd­ko­vá sbír­ka Jed­no­rož­ci Bar­bo­ry Hrí­no­vé, ověn­če­ná pres­tiž­ním oce­ně­ním Ana­soft lite­ra, vyprá­ví s lite­rár­ní pře­svěd­či­vos­tí o hle­dá­ní, o zkla­má­vá­ní se, o nejen part­ner­ských vzta­zích, neu­rózách, samo­tě i nadě­ji. Jed­ná se o tex­ty, kte­ré zasáh­nou nejen kaž­dé­ho 30+ čte­ná­ře, pro­to­že veli­ce plas­tic­ky načr­tá­va­jí posta­vy a s dáv­kou neče­ka­né­ho humo­ru vás svou auten­ti­ci­tou nako­nec úpl­ně odzbro­jí. Ať už hlav­ní hrdi­na jed­not­li­vých poví­dek hle­dá v Bra­ti­sla­vě, Gru­zii, na onli­ne seznam­ce, nebo na sra­zu cuk­rov­ká­řů, vždy se jed­ná o jedi­neč­ný pří­běh a myš­len­ky na ono­ho hle­da­če vás budou pro­vá­zet ješ­tě dlou­hý čas. Dej­te si to, je to ješ­tě lep­ší, než čekáte.
Niko­la Kocho­vá, vedou­cí pře­kla­do­vé redakce

FANTASY A SCI-FI

Dana Beranová — Zpěv straky

Někdy se zven­čí může zdát, že fan­tas­ti­ka, to jsou jen chla­páč­tí hrdi­no­vé, bitvy a krev, ale už dáv­no tomu tak není, a i u nás nachá­zí­me veli­ce roz­ma­ni­tou tvor­bu a pozo­ru­hod­ná díla. Pro­to k mým letoš­ním srd­cov­kám pat­ří Zpěv stra­ky. V této kni­ze se mis­tr­ně stí­rá hra­ni­ce mezi sevře­ným povíd­ko­vým sou­bo­rem a romá­nem, stro­hý styl se skvě­le dopl­ňu­je s boha­tým magic­kým svě­tem a nic není tak, jak se na prv­ní pohled zdá. Avšak v prvé řadě jde o skvě­le napsa­nou hrdin­skou fan­ta­sy, do kte­ré Dana Bera­no­vá navíc vná­ší nejen potřeb­ný žen­ský pohled, ale také důle­ži­té téma péče.
Jiří Ště­pán, redak­tor fan­ta­sy a sci-fi

NON-FICTION

Marcela Müllerová — Ve stínu duhy

Kni­ha Ve stí­nu duhy od Mar­ce­ly Mülle­ro­vé, kte­rá s man­že­lem a dce­rou žila v letech 2007 a 2008 v pákistán­ském Pešá­va­ru, je čte­ní pro kaž­dé­ho, kdo někdy sba­lil kuf­ry a vydal se (tře­ba i s rodi­nou) na zku­še­nou do zahra­ni­čí nebo ho láka­jí dál­ky a cizí kra­je. Sviž­ný pří­běh pro­klá­da­ný dení­ko­vý­mi zápis­ky zachy­cu­je autor­či­ny poci­ty a nejis­to­tu ze živo­ta v novém pro­stře­dí, strach ze všu­dypří­tom­ných bom­bo­vých úto­ků a častých úno­sů cizin­ců, ale také radost z pozná­vá­ní nové — čas­to nepo­cho­pi­tel­né a své­ráz­né — pákistán­ské a pašt­ún­ské kultury.
Eva Kec­ko­vá, redak­tor­ka non-ficti­on a pře­kla­do­vé beletrie

YOUNG ADULT

Faridah Àbíké-Íyímídé — Pikové eso

Střed­ní ško­la umí být dost pekel­né mís­to. Své o tom ví i stu­den­ti Devon a Chi­a­maka, kte­ří nema­jí zdán­li­vě nic spo­leč­né­ho a dopo­sud se na škol­ních chod­bách spíš míje­li, ale na začát­ku nové­ho škol­ní­ho roku si je někdo vybral, aby oba veřej­ně zni­čil. Někdo, kdo má všech­na esa v ruká­vu. A má s nimi v plá­nu mno­hem víc než jen nevin­nou stře­do­škol­skou hru. Piko­vé eso je vel­mi aktu­ál­ní román, kte­rý se nebo­jí otevřít a pojme­no­vat pro­blém insti­tu­ci­o­na­li­zo­va­né­ho rasis­mu, šika­ny, struk­tu­rál­ní nad­řa­ze­nos­ti a tříd­ních roz­dí­lů. Nalaď­te se na stře­do­škol­ský thriller, ve kte­rém bude­te hlav­ním hrdi­nům fan­dit od prv­ní strán­ky až do neče­ka­né­ho finá­le. Tohle není kni­ha jen pro mla­dé čte­ná­ře, tohle je povin­ná čet­ba pro kaž­dé­ho, kdo kdy pro­šel škol­ním kolektivem.
Kate­ři­na Šar­dic­ká, redak­tor­ka young adult

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Eliza Martinová — Hubert a Kromobyčejná Miri

Během prv­ní­ho čte­ní pře­kla­du dět­ské kniíž­kyu Hubert a Kro­moby­čej­ná Miri jsem vůbec nere­di­go­va­la, pros­tě jsem jen čet­la a čet­la, abych zjis­ti­la, jak to všech­no vlast­ně bylo.
S Miri jsem od prv­ních řád­ků pro­ží­va­la kaž­dý oka­mžik, smá­la jsem se s ní, bála se i pla­ka­la. A spo­leč­ně s ní jsem na kon­ci cíti­la ohrom­nou úle­vu nad zjiš­tě­ním, že je v pořád­ku, když je člo­věk občas smutný.
Pro mě je to výbor­ně namí­cha­ná směs nápa­di­té­ho, při­mě­ře­ně dojem­né­ho pří­bě­hu, sym­pa­tic­ké hrdin­ky, milých ilu­stra­cí a správ­né dáv­ky humoru.
Touhle kníž­kou záso­bím všech­ny děti ve svém oko­lí, nena­pa­dá mě totiž nikdo, komu by se nelíbila.
Pavlí­na Pro­kůp­ko­vá, redak­tor­ka nakla­da­tel­ství Host, kte­rá kni­hu Hubert a Kro­moby­čej­ná Miri redigovala