Listopád začíná pohledem na obraz v babiččině domku. Aleno, vybavuješ si nějaký takový artefakt z vlastního dětství? (Osobně si třeba detailně vzpomínám na kredenc, z níž nám prababička dávala sladkosti.)

V Lis­to­pá­du je jed­nou posta­vou díven­ka, kte­rá se ve čtyřech letech dosta­la do dět­ské­ho zaří­ze­ní zva­né­ho ozdra­vov­na. Muse­la jsem se hod­ně zamýš­let nad tím, kolik si moh­la pama­to­vat ze své­ho před­cho­zí­ho živo­ta. Zapá­t­ra­la jsem ve vlast­ních vzpo­mín­kách a zjis­ti­la jsem, že nedo­ká­žu roz­li­šit, jest­li to, co si vyba­vu­ji z rané­ho dět­ství, jsou sku­teč­né vzpo­mín­ky, nebo výje­vy z foto­gra­fií, kte­ré byly v té době poří­ze­né a žlout­nou v rodin­ném albu. Je doce­la mož­né, že to, co pova­žu­ji za vzpo­mín­ky, jsou jen obra­zy vytvo­ře­né na zákla­dě vyprá­vě­ní rodi­čů a pra­ro­di­čů. Do mých pěti let jsme obý­va­li prv­ní patro rodin­né­ho domu a já si z něj vyba­vu­ji jen chlad­né scho­diš­tě, dře­vě­né dve­ře, kte­ré mi jed­nou skří­ply prs­ty. A kuchyň­ský stůl se zásuv­kou, v níž se ukrý­va­ly neu­vě­ři­tel­né pokla­dy — nůž­ky, nitě, útrž­ky látek, vystři­že­né papí­ro­vé panen­ky, pas­tel­ky a omalovánky.

Prv­ní sku­teč­né vzpo­mín­ky mám až na dobu, kdy jsme se pře­stě­ho­va­li do bytu a já jsem zača­la cho­dit do ško­ly. Na babič­ku, kte­rá mi kaž­dé ráno máva­la z okna, když jsem odchá­ze­la — a když jsem se zapo­mně­la oto­čit, pro­to­že jsem klá­bo­si­la s kama­rád­ka­mi, po návra­tu mi to vyčet­la. Ten zvyk otá­čet se při odcho­du z domu k oknu mi zůstal dodnes. Ale už mi nikdo nemává.

Kniha Listopád vznikala v době covidové. Propsalo se to do ní nějak? Ovlivnila nějakým způsobem všechna ta omezení tvou práci?

V roce 2020 jsem chtě­la ome­zit bese­dy a ces­ty vůbec a věno­vat se jen psa­ní. Na začát­ku roku jsem ale zjis­ti­la, že mám kalen­dář zase sko­ro plný. Pak při­šla pan­de­mie a všech­ny plá­no­va­né akce odpadly nebo se pře­su­nu­ly na poz­děj­ší ter­mí­ny. Kul­tur­ní život se čás­teč­ně pře­ne­sl do onli­ne pro­sto­ru, ale i tak jsem měla čas psát. Byla to však veli­ce zvlášt­ní situ­a­ce. Psa­la jsem o restrik­cích a sou­čas­ně jsem restrik­ce zaží­va­la. Nou­zo­vý stav, noč­ní zákaz vychá­ze­ní, kon­t­ro­ly. Byla jsem samo­zřej­mě v jiné situ­a­ci — vědě­la jsem, že opat­ře­ní, kte­rá zaží­vám já, mají svůj smy­sl a jsou časo­vě ome­ze­ná. Posta­vy mé kni­hy žijí v tako­vé situ­a­ci svůj běž­ný život a nema­jí nadě­ji, že by se tota­lit­ní režim, kte­rý ovlá­dá jejich živo­ty, jen tak brzy zře­kl moci.

Přes­to se mi nepsa­lo lehce. Měla jsem víc času, ale jed­no­tvár­nost psa­ní je ubí­je­jí­cí. Vždyc­ky jsem si mys­le­la, že jsem spíš samo­tář, při­šla jsem však na to, že je vel­ký roz­díl mezi samo­tou dob­ro­vol­nou, kte­rou můžu kdy­ko­li opus­tit, a samo­tou vnu­ce­nou. Chy­bě­li mi lidé, roz­ho­vo­ry s přá­te­li, obje­tí mých blízkých.

Píšeš o listopadu 89. Už jsme se o něm spolu bavili, ale nikdy jsem se nezeptal — měla jsi strach? Že se to třeba může nějak zvrtnout?

Pro mě byly lis­to­pa­do­vé udá­los­ti dost vel­kým pře­kva­pe­ním. V okol­ních stá­tech dochá­ze­lo k jakým­si uvol­ně­ním, ale naše sdě­lo­va­cí pro­střed­ky o nich infor­mo­va­ly veli­ce opa­tr­ně a samo­zřej­mě nega­tiv­ně. A já jsem byla na mateř­ské dovo­le­né se dvě­ma dět­mi, dost izo­lo­va­ná od vše­ho dění. Když se v lis­to­pa­du udá­los­ti roz­běh­ly, sle­do­va­la jsem je s vel­kou nadě­jí. A při pohle­du na plné Vác­lav­ské náměs­tí jsem uvě­ři­la, že je se soci­a­lis­mem u nás konec. Otáz­ky, co by bylo, kdy­by… mě zača­ly napa­dat až později.

Podrobně popisuješ Majin život ve vězení, jak procházela vazbou a tak. Zajímá mě: jak dlouho se na popis takových situací připravuješ? Kde sbíráš ty detaily pro popis kulis? 

Rešer­še jsou důle­ži­té. I před psa­ním Lis­to­pá­du jsem rešer­šo­va­la — čet­la jsem o tota­lit­ních reži­mech a shro­maž­ďo­va­la infor­ma­ce. Ale v urči­té chví­li jsem si uvě­do­mi­la, že ten­to­krát se o rešer­še nebu­du moct tolik opí­rat, že budu muset víc zapo­jit fan­ta­zii. Chtě­la jsem, aby byl pří­běh uvě­ři­tel­ný — napsa­la jsem ho tak, jak by se asi mohl ode­hrát, kdy­by ke zvra­tu v lis­to­pa­do­vých udá­los­tech sku­teč­ně došlo.

Osobně mě potěšilo, když jsem v knížce našel Radka Tomana. Jak pro své postavy vybíráš jména? 

Jmé­na jsou důle­ži­tá už od mé prv­ní kni­hy, kde jsem všech­ny pro­ta­go­nist­ky pojme­no­va­la na A. Anna, Alž­bě­ta, Anež­ka — a já jsem Ale­na. Kaž­dé z nich jsem vdech­la život, tak jsem chtě­la, aby měly kou­sek ze mě. Svou roli hrá­la jmé­na i v Haně — tam hlav­ní posta­vy Hana a Mira nesou jmé­na sku­teč­ných obě­tí holo­kaus­tu. Byl to můj způ­sob, jak je při­po­me­nout, nene­chat je vyma­zat z pamě­ti dal­ší gene­ra­ce. Pod­le urči­té­ho klí­če jsem vybí­ra­la i jmé­na v Lis­to­pá­du, ale na to při­jdou čte­ná­ři urči­tě sami. 

Nechtěl jsem nic moc prozrazovat, ale zajímá mě: pustila ses ve své knize do světa, který se nestal u nás, ale bohužel se v různých obměnách děje na mnoha místech na světě. Je to varování? Memento? 

Nejsem nato­lik domýš­li­vá, abych si mys­le­la, že mé kni­hy změ­ní svět nebo pohnou ději­na­mi. Ale bylo by fajn, kdy­by si někdo řekl, že v tako­vém svě­tě, jaký jsem v Lis­to­pá­du popsa­la, nechce žít, a udě­lal něco pro to, aby tako­vá situ­a­ce nena­sta­la. Tře­ba tím, že hodí voleb­ní lís­tek stra­ně, kte­rá chrá­ní demo­kra­tic­ké principy.

I v Listopádu se vracíš do Meziříčí, Valašských Athén, jak sama píšeš. A taky píšeš, že na tak malém městě o sobě lidi vědí. Tak jak jsou lidi rádi, že na jejich město nezapomínáš?

To by ses musel zeptat jich. Zatím mi nikdo okna nevy­tlou­kl, tak dou­fám, že tabu­le zůsta­nou celé i po Lis­to­pá­du.