Podob­ně jako autor­čin úspěš­ný román Dům pod náměs­tím nabíd­ne i Sto­le­tí na vlnách boha­tou gale­rii postav. Jejich život­ní pří­běhy sklá­da­jí dohro­ma­dy úchvat­nou mozai­ku, jež čte­ná­ři nedo­vo­lí kni­hu odlo­žit, dokud ji nedo­čte. Vzá­jem­né pro­lí­ná­ní jed­not­li­vých život­ních osu­dů je důmy­sl­né a hra­vé. Vel­mi nevšed­ní je pak retrospek­tiv­ní způ­sob líče­ní dějin­ných udá­los­tí. „Bylo to slo­ži­té, ale když lidé pře­mýš­le­jí o svém živo­tě, vět­ši­nou také začí­na­jí v sou­čas­nos­ti a postu­pu­jí do minu­los­ti, ne nao­pak. Jsem vel­mi napja­tá, jest­li se mi tohle ‚psa­ní pro­ti času‘ poda­ři­lo, a dou­fám, že čte­ná­ři tenhle postup při­jmou a neob­je­ví v romá­nu něja­kou fak­tic­kou či chro­no­lo­gic­kou chy­bu,“ říká Mar­ké­ta Hejkalová.

Hlav­ní­mi hrdi­ny romá­nu jsou čes­ko-němec­ká spi­so­va­tel­ka Doro­thea Illin­go­vá a jeden ze zakla­da­te­lů samo­stat­né­ho Fin­ska Carl Gustaf Emil Man­nerhe­im. Se záhad­nou Doro­the­ou se setká­vá­me na sklon­ku její­ho živo­ta. Ve svých vzpo­mín­kách se vra­cí do mlá­dí, kdy muse­la ode­jít do vzdá­le­né a nezná­mé země. Při­po­mí­ná si těž­kos­ti, jimž muse­la čelit, ale také čet­ná dob­ro­druž­ství, kte­rá zaži­la prá­vě s Man­nerhe­i­mem. Jejich setká­ní a pro­po­je­ní nás vtáh­nou do nit­ra jejich osob­ních život­ních pří­bě­hů a záro­veň nám umož­ní nahléd­nout do his­to­ric­kých udá­los­tí, jež ovliv­ni­ly celé generace. 

Zají­ma­vým aspek­tem celé­ho pří­bě­hu je pro­lí­ná­ní rea­li­ty a fik­ce. Jak uvá­dí Mar­ké­ta Hej­ka­lo­vá, tak „ve Sto­le­tí na vlnách je fak­tic­ky správ­ně všech­no, co se týká Man­nerhe­i­ma jako his­to­ric­ké osob­nos­ti, dějin­ných udá­los­tí, a také vět­ši­na mís­to­pi­su“. Prá­vě kolem gene­rá­la Gusta­fa Man­nerhe­i­ma, kte­rý sehrál význam­nou roli v his­to­rii sou­čas­né­ho Fin­ska, vysta­vě­la autor­ka pří­běh ve sty­lu co by se sta­lo, kdy­by. Čes­ko-němec­ká spi­so­va­tel­ka Doro­thea, jež se s gene­rá­lem setká­vá a putu­je s ním do Číny a do Střed­ní Asie, je ve sku­teč­nos­ti fik­tiv­ní posta­va. Na otáz­ku, zda měl Man­nerhe­im něja­ké vaz­by na Čes­ko­slo­ven­sko, Mar­ké­ta Hej­ka­lo­vá odpo­ví­dá: „Kdy­si mi napsa­la jed­na čes­ká paní, že její babič­ka nebo pra­ba­bič­ka byla Man­nerhe­i­mo­vou služ­kou, když v prv­ní svě­to­vé vál­ce bojo­val (jako rus­ký důstoj­ník) v Pol­sku. Teh­dy jsem po tom nijak nepá­t­ra­la, ale nějak mi ta myš­len­ka uvíz­la v hla­vě a teď se zhmot­ni­la do fik­tiv­ní posta­vy Doro­they Illingové.“

Nej­no­věj­ší román Mar­kéty Hej­ka­lo­vé vyprá­ví o tom, co všech­no mohou při­nést nená­pad­ná roz­hod­nu­tí v kuli­sách vel­kých dějin, a o neleh­kých (ale mnoh­dy dale­ko­sáh­lých) vol­bách, jež v živo­tě činí­me. Jest­li u toho čte­nář dosta­ne chuť na bliž­ší pro­zkou­má­ní Fin­ska, bude to bonus, kte­rý by autor­ku kni­hy jis­tě potěšil.

Napsa­la Anna Bělo­houb­ko­vá (stá­žist­ka nakla­da­tel­ství Host od dub­na do červ­na 2023)

Kni­hu pokřtí­me 9. 11. 2023 od 17.00 hodin v Palá­ci knih Luxor (Vác­lav­ské nám. 41, Praha).