Kni­hu vyda­lo lon­dýn­ské nakla­da­tel­ství Jan­tar Pub­lishing v pře­kla­du Davi­da Shor­ta pod názvem Bury­ing the Sea­son. Obě akce byly hoj­ně navští­ve­ny, kni­ha se dob­ře pro­dá­va­la, autor, nakla­da­tel, jeho přímí spo­lu­pra­cov­ní­ci i dal­ší čle­no­vé šir­ší „Jan­tar fami­ly“ nad­še­ni. Posuď­te sami z násle­du­jí­cích foto­gra­fií Pav­la Stoja­ra, kte­ré las­ka­vě posky­tl Anto­nín Bajaja.