Vrá­ny vyprá­vě­jí komor­ní pří­běh dva­nác­ti­le­té Báry, kte­rý je hlu­bo­ce drá­sa­vý a čte­ná­ře-rodi­če více než nalé­ha­vě kon­fron­tu­je s jejich rolí. „Původ­ně jsme plá­no­va­li nejdřív vydat Pet­řin román Dědi­na, ale pak vyšly v Čechách Vrá­ny a hned jsem věděl, že prá­vě tato kni­ha musí vyjít v Pol­sku prv­ní. Hlu­bo­ce mě zasáh­la a změ­ni­la můj názor na výcho­vu. Mám tři děti, a když je to nároč­né, vždy si při­po­me­nu Vrá­ny a to mi dává hod­ně síly. Věřím, že Pet­ra ovliv­ni­la už desít­ky tisíc Polá­ků, a jsem jí za to vděč­ný. Vrá­ny pat­ří mezi kni­hy, kte­ré doká­žou reál­ně zlep­šo­vat svět,“ vysvět­lu­je pol­ský nakladatel.

Já jsem vrána…

„Už v prv­ním roce po vydá­ní Vran v Pol­sku bylo vidět, že o tu kni­hu ros­te mezi pol­ský­mi čte­ná­ři zájem. Zača­la jsem dostá­vat jed­nak zprá­vy od své­ho pol­ské­ho vyda­va­te­le a také jsem pozo­ro­va­la, že při­bý­vá fanouš­ků pol­ské­ho pře­kla­du na soci­ál­ních sítích. Defi­ni­tiv­ně mi to ale došlo před dvě­ma lety na veletr­hu v Kra­ko­vě, kde mě čeka­ly zástu­py čte­ná­řů a čte­ná­řek, na tu auto­gra­mi­á­du v živo­tě neza­po­me­nu. Mož­ná prá­vě tam jsem si popr­vé uvě­do­mi­la, proč ta kni­ha tak rezo­nu­je,“ vysvět­lu­je autor­ka Pet­ra Dvo­řá­ko­vá s tím, že „Vrá­ny vyprá­vě­jí pří­běh dív­ky na pra­hu dospí­vá­ní, kte­rou vycho­vá­va­jí nar­cis­tič­tí rodi­če, a to je dnes vel­ké téma nejen u nás. Navíc ta kni­ha není váza­ná na čes­ké reá­lie, dá se jed­no­du­še pře­nést kam­ko­li. Mož­ná v kato­lic­kém Pol­sku rezo­nu­je o to víc, pro­to­že sna­ha udr­žet věci tak, aby dob­ře vypa­da­ly, bez ohle­du na to, co se děje pod poklič­kou, je tam v řadě rodin enorm­ní. Mno­ho mla­dých lidí mi při osob­ním setká­ní u nás i v Pol­sku spon­tán­ně říká: Já jsem vrána…“

Prá­vě v Kra­ko­vě na veletr­hu stá­ly v dlou­hé fron­tě na auto­gram Pet­ry Dvo­řá­ko­vé zejmé­na dospí­va­jí­cí dív­ky. A „její“ pol­ští fanouš­ci si autor­ku našli i na letoš­ním břez­no­vém kniž­ním fes­ti­va­lu v Ostravě.

Tajem­ství úspěchu

Knih Pet­ry Dvo­řá­ko­vé se v Pol­sku pro­da­lo už přes tři­cet tisíc výtis­ků, čer­s­tvě vyda­ná je v pol­ském pře­kla­du i Zahra­daJá jsem hlad, na leto­šek se chys­tá vydá­ní zmi­ňo­va­né Dědi­ny a ve hře je prav­dě­po­dob­ně i Chi­rurgPláňa­ta. V čem vlast­ně spo­čí­vá úspěch prá­vě Pet­ry Dvo­řá­ko­vé, proč v Pol­sku tak rezo­nu­je? „Nakla­da­tel­ství Sta­ra szkoła je vel­mi aktiv­ní na soci­ál­ních sítích, i to je mož­ná důvod, proč se kni­ha tak dob­ře pro­dá­vá a souzní s mlad­ším pub­li­kem. Může to být sítě­mi, ale tře­ba i tím, že pol­ská spo­leč­nost je v něčem ješ­tě kon­zer­va­tiv­něj­ší než ta naše. A tam­ní dív­ky nema­jí tako­vou mož­nost se něko­mu svě­řit, spíš sly­ší v rodi­ně nebo v kos­te­le, aby poslou­cha­ly a nevy­ční­va­ly. To, že se cítí být ‚vrá­na­mi‘, vlast­ně není dob­rá zprá­va a to, že téma kni­hy zasáh­lo v Pol­sku hlav­ně je, vypo­ví­dá něco smut­né­ho o pol­ské spo­leč­nos­ti. Člo­věk by vlast­ně v důsled­ku měl být spíš smut­ný z toho, jak jsou Vrá­ny v Pol­sku úspěš­né,“ říká lite­rár­ní agent­ka Dana Blat­ná, kte­rá má v Hos­tu na sta­ros­ti pro­de­je práv na pře­klad čes­kých auto­rů a auto­rek v zahra­ni­čí. A potvr­zu­je, že pol­ský úspěch Pet­ry Dvo­řá­ko­vé je enorm­ní: „Na veletr­hu v Kra­ko­vě to před auto­gra­mi­á­dou Pet­ry Dvo­řá­ko­vé tro­chu vypa­da­lo, jako když někam při­je­de něja­ká rocko­vá hvězda, aspoň co jsem vidě­la videa na soci­ál­ní sítích,“ říká v nad­sáz­ce. A Mirosław k tomu dodá­vá: „Pro úspěch čes­ké­ho auto­ra v zahra­ni­čí je důle­ži­tá sou­hra mno­ha fak­to­rů — kva­li­ta tex­tu, obál­ka, nača­so­vá­ní, pro­pa­ga­ce, cílo­vá sku­pi­na a do jis­té míry také štěs­tí. Mys­lím si, že něja­kou roli hra­je dokon­ce zně­ní auto­ro­va jmé­na, název kni­hy a dal­ší věci, kte­ré ani nejsou vidět na prv­ní pohled. Nicmé­ně nej­dů­le­ži­těj­ším fak­to­rem jsou emo­ce, jež text vyvo­lá­vá. V pří­pa­dě Pet­ry Dvo­řá­ko­vé je to čas­to bolest a poro­zu­mě­ní, v pří­pa­dě dal­ší­ho pro­dá­va­né­ho čes­ké­ho auto­ra Evže­na Bočka — smích. Tajem­stvím úspě­chu není nic jiné­ho než to, že se kni­ha čte­ná­řům líbí nato­lik, že ji pak dopo­ru­ču­jí zná­mým, rodi­ně nebo v soci­ál­ních médi­ích. Vrá­ny se obje­vu­jí na pol­ském Instagra­mu vel­mi čas­to a to je pro kni­hu ta nej­ú­čin­něj­ší rekla­ma.“ Což potvr­zu­je i mecha­nis­mus, kte­ré­mu v Čes­ku říká­me „šeptan­da“ a o němž kaž­dý čes­ký nakla­da­tel ví, že bez něj se to neobejde. 

Záro­veň je ale jas­né, že za ní nesto­jí žád­né pří­mé mar­ke­tingo­vé nástro­je, ale sku­teč­ně jaká­si alchy­mie. Tedy to, že se kni­ha v urči­tou chví­li „tre­fí“ čte­ná­řům do nála­dy, do témat, kte­rá zrov­na řeší i v živo­tě, a že si o kni­ze tím pádem jed­no­du­še řek­nou mezi sebou… „Ješ­tě je ale nut­no říct, že úspěch v Pol­sku by nikdy nena­stal bez nesmír­né­ho nasa­ze­ní Mir­ka Śmi­giel­ské­ho, kte­rý kni­hu pře­lo­žil a sou­čas­ně vydal. Jeho neú­nav­ná prá­ce na soci­ál­ních sítích, kde kni­hu nejen pro­pa­go­val, ale také komu­ni­ko­val se čte­ná­ři, byla napros­to skvě­lá. A samo­zřej­mě nema­lý podíl má i fan­tas­tic­ká ilu­stra­ce na obál­ce od Tere­zy Basa­řo­vé. To jsou všech­no okol­nos­ti, kte­ré se muse­jí potkat, aby se něco tako­vé­ho moh­lo stát. Urči­tě se do Pol­ska chys­tám na něko­lik čte­ní, jed­ním z nich je i fes­ti­val v Klad­sku, kte­rý pořá­dá Olga Tokar­c­zu­ko­vá, poje­du ale i do dal­ších měst, jako je Lodž nebo Vra­ti­slav, a těším se také opět na pod­zim­ní veletrh v Kra­ko­vě,“ uza­ví­rá spi­so­va­tel­ka Pet­ra Dvořáková.

Úspěch Pet­ry Dvo­řá­ko­vé v Pol­sku je o to výraz­něj­ší, oč kom­pli­ko­va­něj­ší je pro čes­ké auto­ry a autor­ky pro­ra­zit na jakém­ko­li zahra­nič­ním trhu. Češ­ti­na jako malý jazyk se potý­ká s vyso­ký­mi náro­ky na pře­kla­da­te­le, pokud už se poda­ří kni­hu „ven“ pro­dat a pře­lo­žit, vět­ši­nou díky pod­půr­ným gran­tům, obvykle nejdou její pro­de­je nad něko­lik, byť tře­ba vyš­ších, sto­vek kusů. Tři­cet tisíc pro­da­ných knih Pet­ry Dvo­řá­ko­vé v Pol­sku tak půso­bí tro­chu jako zjevení.