Malé děti, kníž­ka a nůž­ky, to pro vět­ši­nu rodi­čů zavá­ní kata­stro­fou. Ale u Výkla­do­vé­ho slov­ní­ku si může­te vyzkou­šet, jak asi pra­cu­je gra­fik, když navr­hu­je obál­ku. Hodí se med­úza ved­le kašta­nu? Dáme sli­má­ka k hrníč­ku, nebo spíš mezi borův­ky? Jeli­kož hrát si baví nejen děti, roz­stří­ha­li jsme si pře­bal na prv­ním exem­plá­ři, kte­rý nám dora­zil z tis­kár­ny, a pus­ti­li se do jeho úpra­vy. Kaž­dý výtisk Výkla­do­vé­ho slov­ní­ku teď může být jiný. Klo­py pře­ba­lu navrh­la gra­fič­ka Ale­na Gra­ti­a­so­vá tak, aby měly maxi­mál­ní mož­nou dél­ku. Část z nich jde odstřih­nout bez poru­še­ní funk­ce pře­ba­lu. To jen pro uklid­ně­ní těch, kdo nechtě­jí při­jít o krás­ný arte­fakt. Odstřih­ně­te klo­py pod­le pře­ru­šo­va­né čáry a dětem dej­te k řádě­ní pou­ze přebytky.

Po sun­dá­ní pře­ba­lu se uká­žou des­ky kni­hy, kte­ré jsou před­chys­ta­né k dotvo­ře­ní. Do vol­ných ová­lů pasu­jí ová­ly z klop. Kdo si trou­fá, může vystří­hat jed­not­li­vé moti­vy a pus­tit se do detail­něj­ší­ho zdo­be­ní. Komu při­pa­dá moti­vů málo, ten si může dal­ší stáh­nout z webu nakla­da­tel­ství Host, vytisk­nout a lepit dál.

Když jsme hle­da­li výtvar­ný dopro­vod pro mimo­řád­ně mini­ma­lis­tic­ký a krás­ný ruko­pis Olgy Steh­lí­ko­vé, bylo nám od začát­ku jas­né, že nemů­že jít jen o pros­té zrca­dle­ní klí­čo­vých slov. Obraz a text muse­jí mít stej­nou váhu. A v obou musí být pro­stor pro svo­bo­du uva­žo­vá­ní a moře aso­ci­a­cí. Vždyť když se řek­ne sklep, léto, táta, plyšák… kaž­dé­mu se vyba­ví něco jiné­ho. A stej­ně tak jsme nechtě­li nijak sva­zo­vat obra­zo­tvor­nost vizu­ál­ní uměl­ky­ně a kočov­né zahrad­ni­ce Micha­e­ly Cas­ko­vé. Když Míša nevy­rá­bí bar­vy z borůvek a mechu a neve­de ve Fin­sku eko­lo­gic­ko-výtvar­né worksho­py pro děti, malu­je akva­re­lem a ohá­ní se nůž­ka­mi. Vystřih­nout jeden sto­nek přes­lič­ky je pre­ciz­ní prá­ce na něko­lik hodin.

Když nás Míša pozva­la do ate­li­é­ru a vysy­pa­la z kra­bic a obá­lek svo­je pokla­dy, vyku­li­li jsme oči. Semín­ka, líst­ky, hou­by, jeh­li­čí, ale i bon­bo­ny, korál­ky a kulič­ky. To všech­no na pod­kla­dech v záři­vých ani­lin­ko­vých tónech. Zami­lo­va­li jsme se na prv­ní pohled.

Snad se nám kou­sek toho kouz­la poda­ři­lo pře­nést i na papír.

Výkla­do­vý slov­ník je kníž­ka, kte­rá vyža­du­je od svých čte­ná­řů akti­vi­tu. Má ponou­kat k otáz­kám a vyprá­vě­ní. Čím méně doří­ká­vá, tím vět­ší pro­stor nechá­vá čte­ná­ři. Olga Steh­lí­ko­vá popsa­la dět­ský svět pomo­cí čty­ři­ce­ti hesel. Jaká klí­čo­vá slo­va tvo­ří svět vašich dětí? Vymys­lí­te jiná? Co je důle­ži­té prá­vě pro vaši rodi­nu? A jak by asi vypa­da­la ilu­stra­ce? Je tolik mož­nos­tí, jak tuhle kni­hu „číst“. A Výkla­do­vý slov­ník je důka­zem, že někdy je pár slov víc než celá kapitola.