Tak jsme se vrá­ti­ly z Bolo­gni. A bylo to nád­her­né. Nejen pro­to, že v Bolo­gni už kve­tou stro­my a tep­lo­měr uka­zu­je 20 stup­ňů. Ne že by Ita­lo­vé odlo­ži­li zim­ní kabá­ty, to zas pr, ale my „Seve­řa­ni“ jsme odváž­ně pose­dá­va­li na náměs­tích jen v miki­nách a nasá­va­li atmo­sfé­ru. Bolo­gn­ská atmo­sfé­ra, to nezna­me­ná, že jsou ve vzdu­chu cítit špage­ty s čer­ve­nou omáč­kou, ale něco tam ve vzdu­chu váž­ně je. Něco, co při­ta­hu­je výtvar­ní­ky z celé­ho svě­ta, tak­že kres­lí na veletr­hu, na náměs­tích, v kavár­nách, a dokon­ce i v leta­dle ces­tou domů. Tam sice jen na mobi­lu načr­tá­va­jí por­tréty spo­lu­ces­tu­jí­cích, ale nutká­ní tvo­řit pros­tě v Bolo­gni popad­ne kaž­dé­ho a inspi­ra­ci si domů veze­me všich­ni, i redak­to­ři a nakladatelé.

Za čty­ři veletrž­ní dny jsme nacho­di­ly 140 000 kro­ků, sešly se s desít­ka­mi lite­rár­ních agen­tů a pro­hlédly si asi mili­on kní­žek. V Bolo­gni je k vidě­ní v pod­sta­tě všech­no, co na poli dět­ské lite­ra­tu­ry v uply­nu­lých letech vznik­lo. Po dvou­le­té covi­do­vé pau­ze a po loň­ském veletr­hu svá­za­ném přís­ný­mi pro­ti­pan­de­mic­ký­mi opat­ře­ní­mi byl totiž letoš­ní „nor­mál­ní“ roč­ník zvlášt­ní tím, že se na stán­cích čas­to pre­zen­to­va­ly i star­ší titu­ly, a nové tren­dy se tudíž tro­chu mísi­ly s ten­den­ce­mi panu­jí­cí­mi ješ­tě v časech před papí­ro­vou kri­zí a váleč­ný­mi tur­bu­len­ce­mi. Ale na to, že bolo­gn­ský veletrh letos sla­vil 60 let od své­ho vzni­ku, půso­bil svě­že a nebál se ino­va­cí, nových žánrů ani nej­mo­der­něj­ších technologií.

V dru­hém břez­no­vém týd­nu zapl­ni­ly dět­ské kníž­ky celé měs­to, nejen čty­ři haly na Piaz­za Con­sti­tu­zi­o­ne. I v his­to­ric­kém cen­t­ru Bolo­gni měli milov­ní­ci dět­ských knih nabi­tý pro­gram. My jsme tře­ba nad­še­ně zkou­ma­ly ori­gi­ná­ly ilu­stra­cí z knih o Pett­so­no­vi a Fiš­ku­so­vi Sve­na Nor­dq­vis­ta v kavár­ně Zoo­Lib­ri, kde byla kro­mě skic a ori­gi­ná­lů k vidě­ní i díl­na dědy Pett­so­na. Nut­no říct, že opro­ti kníž­kám o dost méně vyba­ve­ná podiv­ným nářa­dím vše­ho dru­hu, a hlav­ně v ní chy­bě­ly myšpul­ky! No toto!

Napros­to nás také uhra­nu­la výsta­va Bea­t­ri­ce Ale­mag­ny, jejíž kni­hu Ani za nic! jsme vyda­li loni na pod­zim. Tahle bolo­gn­ská rodač­ka je ve měs­tě všu­dypří­tom­ná. Pode­pi­so­va­la kníž­ky na veletr­hu a na její výsta­vu v gale­rii Fon­da­zi­o­ne del Mon­te di Bolo­g­na e Raven­na prou­di­ly davy lidí.

Náš úžas z tvor­by Bea­t­ri­ce Ale­mag­ny můžou fot­ky z mobi­lu zachy­tit jen stě­ží. Kdy­bys­te náho­dou měli ces­tu do Itá­lie, výsta­va potr­vá do 26. dub­na a sto­jí za to.

Ale­mag­na se také letos dosta­la do pres­tiž­ní­ho výbě­ru plat­for­my dPictus sdru­žu­jí­cí nakla­da­te­le, agen­ty a tvůr­ce dět­ských kní­žek z celé­ho svě­ta. Jejich letoš­ní kata­log pre­zen­to­val dva­náct výji­meč­ných uměl­ců a Ale­mag­na byla prá­vem jed­nou z nich. Její kni­hy plni­ly i výlo­hy všech knih­ku­pec­tví, na kte­ré jsme ve měs­tě narazily.

Bolo­g­na je nejen mís­tem, kde se uza­ví­ra­jí nové kon­trak­ty, ale také mís­tem setká­vá­ní. Lite­rár­ní agen­ti pře­stá­va­jí být pou­hým jmé­nem z e‑mailové komu­ni­ka­ce a zís­ká­va­jí tvář, a mno­hé pra­cov­ní schůz­ky vypa­da­jí spíš jako sraz se sta­rý­mi přá­te­li. Díky za to! Všich­ni zkrát­ka plu­je­me na stej­né lodi nalo­že­né až po okraj dět­ský­mi knížkami.

Nakla­da­tel v rám­ci veletr­hu také čas­to dosta­ne mož­nost popr­vé osob­ně poznat auto­ra zahra­nič­ní kníž­ky, kte­rou vydá­vá. My jsme v Bolo­gni pove­če­ře­ly se Sve­nem Nor­dq­vis­tem a den nato i s Emmou AdBå­ge­o­vou, na jejíž titul Ďolík jsme nále­ži­tě pyš­ní. A prá­vě Emma AdBå­ge­o­vá je, jak jsme se pře­svěd­či­ly, nato­lik zají­ma­vá osob­nost, že s ní roz­hod­ně musí­me udě­lat samo­stat­ný roz­ho­vor. Vědě­li jste tře­ba, že Emma má sest­ru dvoj­če, kte­rá je také výtvar­ni­ce a vydá­vá fas­ci­nu­jí­cí dět­ské kníž­ky? Nej­za­jí­ma­věj­ší na tom je, že i jejich výtvar­ný styl je pří­buz­ný. Kaž­dá sice tvo­ří své­byt­ně, ale pozná­te, že pat­ří k sobě.

O veletr­hu by šlo psát dál a dál. Je toho tolik! Kro­mě zážit­ků si však odtud člo­věk při­ve­ze taky mra­ky prá­ce, a tak se do ní jde­me pus­tit. Ciao Bolo­g­na, addio fie­ra! Tak zase za rok! A s nový­mi knížkami.