KS: Nedáv­no jsem pře­čet­la tvůj pře­klad repor­táž­ní kni­hy Åsne Seier­stad Jeden z nás (Absynt, 2019) ana­ly­zu­jí­cí poza­dí a prů­běh úto­ku nor­ské­ho pra­vi­co­vé­ho extre­mis­ty v Oslu na ost­ro­vě Utøya v roce 2011. Nako­nec jsem kni­hu dočí­ta­la ve dvě ráno a při někte­rých pasá­žích mi slzy tek­ly prou­dem. Pro­to­že jsem taky pře­lo­ži­la něko­lik „emoč­ně nároč­ných“ knih, zají­ma­lo mě, jak jako pře­kla­da­tel prá­ci na tako­vé kni­ze prožíváš.

ED:Jed­no­ho z nás jsem nebre­če­la, ale něko­li­krát se mi pak v noci zdá­lo o tom, jak se skrý­vám na toa­le­tě v budo­vě tábo­ra na Utøye a „on“ obchá­zí kolem a ví, že tam jsem. Ten sen si pama­tu­ju doteď. Mám dojem, že jsem při pře­klá­dá­ní této kni­hy tro­chu otu­pě­la, dokon­čo­va­la jsem ji v porod­ni­ci a zuby neh­ty jsem se sna­ži­la nemys­let na to, že pře­klá­dám popis sku­teč­nos­ti. Že může být svět takhle zlej. 

KS: Mys­lím, že se tro­chu liší vní­má­ní utr­pe­ní, kte­ré vyvo­lá­vá lite­ra­tu­ra čis­tě fikč­ní­ho cha­rak­te­ru, od utr­pe­ní, kte­ré způ­so­bu­je lite­ra­tu­ra repor­táž­ní. Fik­ce se sna­ží čte­ná­ře zaujmout, strh­nout, pře­kva­pit. Jako pře­kla­da­te­lé si ale po celou dobu pro­ce­su pře­kla­du uvě­do­mu­je­me, že jde o fik­ci a nad emoč­ní nálož bychom se měli doká­zat povznést. Repor­táž­ní lite­ra­tu­ra popi­su­jí­cí něja­kou trau­ma­ti­zu­jí­cí udá­lost usi­lu­je o prav­du a o katar­zi čas­to vel­mi upřím­ně a oprav­do­vě. Ty jsi pře­klá­da­la oba typy knih. Máš pocit, že se tvo­je emoč­ní zain­te­re­so­va­nost lišila?

ED: Drá­sa­lo mě obo­jí, žád­ný vel­ký roz­díl jsem nepo­ci­ťo­va­la. S repor­táž­ní lite­ra­tu­rou jsem se muse­la smí­řit, v pří­pa­dě fik­ce si spíš pořád opa­ko­vat, že jde o fik­ci. Ale (v tom­to pří­pa­dě bohu­žel) mám oprav­du vel­kou a živou před­sta­vi­vost a scé­ny, kte­ré pře­klá­dám, se mi v hla­vě auto­ma­tic­ky ode­hrá­va­jí na zná­mých mís­tech, tře­ba na cha­tě nebo u zná­mých na dvo­ře. Někdy je pak pro mě těž­ké to mís­to od náno­su fik­ce „očis­tit“ a zno­vu se tam pohy­bo­vat bez toho, aniž bych si před­sta­vo­va­la, co jsem si tam při pře­klá­dá­ní umístila. 

KS: Máš prav­du, taky jed­not­li­vé scé­ny vět­ši­nou vidím v kon­krét­ním pro­stře­dí, ale u mě jde vět­ši­nou o pro­stře­dí smyš­le­ná. Čili očiš­ťo­vat nemu­sím, ale nezdá se mi, že by tyto para­lel­ní svě­ty byly pro­to míň děsi­vé. Osob­ně mám tro­chu pro­blém s fik­cí, ve kte­ré se obje­vu­je bru­tál­ní usmr­ce­ní. Ze skan­di­náv­ské­ho pro­sto­ru jsou to nej­čas­tě­ji detek­tiv­ky. Nej­hor­ší pro mě je, když umí­ra­jí děti. V kni­ze nor­ské autor­ky Karin Fos­sumo­vé Pro­vo­ka­tér roz­tr­há dese­ti­le­té­ho chlap­ce smeč­ka psů. Když kri­mi­na­lis­té popi­su­jí, co z chlap­ce zby­lo, je to otřes­né, ale osob­ně mě nej­víc drá­sa­la pasáž, kdy rodi­če, kte­ří se chlap­ce vyda­jí hle­dat, zahléd­nou upro­střed shlu­ku poli­cis­tů plach­tu, pod níž je tělo. Ani otec, ani mat­ka infor­ma­ci o smr­ti své­ho dítě­te zpr­vu nevě­ří a otec na důkaz vytá­čí chlap­co­vo čís­lo. Tele­fon se vzá­pě­tí sku­teč­ně ozve. Tuto scé­nu jsem pokaž­dé obre­če­la. Záro­veň jsem závi­dě­la čte­ná­řům, že ji mohou číst jenom jed­nou. Já jsem ji čet­la dva­krát, než jsem ji pře­lo­ži­la, pak asi tři­krát v prů­bě­hu vlast­ní­ho pro­ce­su pře­klá­dá­ní, něko­li­krát v prů­bě­hu redak­ce a potom ješ­tě mini­mál­ně dva­krát ve fázi korek­tur. Cel­ko­vě jsem tak zou­fal­ství těch kon­krét­ních rodi­čů pro­ži­la při­bliž­ně desetkrát. Vždyc­ky mě to roz­ho­di­lo. Máš podob­né zážitky?

Karo­lí­na Stehlíková

ED: Mám. Sko­ro v kaž­dé detek­tiv­ce, kte­rou jsem pře­klá­da­la, bylo něja­ké ohro­že­né dítě, naštěs­tí ne vždy šlo o bru­tál­ní smrt. Ale v jed­né kni­ze Inga­ra John­sruda umí­rá chla­pe­ček na pra­vé nešto­vi­ce a v jiné kni­ze, mys­lím, že to byl Vír Fro­de­ho Granhuse (Jota, 2014), se hol­čič­ka pro­padla pod led a už se nedo­sta­la ven. Z obo­jí­ho mi bylo pokaž­dé hod­ně nedob­ře. V těch ostat­ních pří­pa­dech jsem se sama sobě pros­tě sna­ži­la vysvět­lit, že je to fik­ce a nemám se tím trápit. 

KS: Vypo­zo­ro­va­la jsem, že pro­ží­vá­ní utr­pe­ní při pře­kla­du mě doce­la pozna­me­ná­vá. Kon­krét­ně výše zmí­ně­ný pří­pad způ­so­bil, že jsem se jed­nou při­stih­la, jak na pro­cház­ce zahrád­kář­skou kolo­nií, kde má někdo chov­nou sta­ni­ci rotvaj­le­rů, zuři­vě vysvět­lu­ju dce­ři, jak fun­gu­je dyna­mi­ka smeč­ky a co má a nemá dělat, když se setká s více psy najed­nou. Došlo mi, že drá­sa­vé scé­ny při pře­kla­du pro­ží­vám víc pros­tě pro­to, že jsem rodič. Vní­máš od té doby, co máš děti, taky něja­ký roz­díl v tom, co je ti nepří­jem­né překládat?

ED: Ano, to se roz­hod­ně pro­mě­ňu­je, teď jsem pod­stat­ně cit­li­věj­ší na všech­ny zmín­ky o dětech. V jiné kni­ze Åsne Seier­stad Dvě sest­ry (Absynt, 2017), kte­rou pře­lo­ži­la Kat­ka Kriš­tů­f­ko­vá a v níž jde o radi­ka­li­za­ci dvou nor­ských dívek z při­stě­ho­va­lec­ké komu­ni­ty, umře malý chla­pec; to se mi po pře­čte­ní vyba­vo­va­lo pořád doko­la, tak­že před­po­klá­dám, že kdy­bych teď měla pře­klá­dat onu scé­nu o hol­čič­ce pod ledem nebo o chla­peč­ko­vi, kte­rý umí­rá na nešto­vi­ce, tak to taky obre­čím. Naštěs­tí jsem v posled­ní době pře­klá­da­la jenom samou „nezá­vad­nou“ non-ficti­on a k tomu dět­ské kni­hy. Tak­že uvi­dí­me, co se sta­ne, až se zase obje­ví něco drásavého. 

KS: Tře­tí pří­pad před­sta­vu­je ale­go­ric­ká lite­ra­tu­ra o smr­ti. Když jsem pře­klá­da­la Sně­ho­vou sestřič­ku od Maji Lun­de, ve kte­ré se Juli­án vyrov­ná­vá se smr­tí své sest­ry, také mě to hod­ně dojí­ma­lo. Ale pro­to­že šlo o dět­skou kni­hu, jejíž pří­běh byl kom­pakt­ní a sle­do­val jas­ný — vlast­ně tro­chu výchov­ný — cíl, tak bych to, co jsem při opa­ko­va­ném čte­ní pro­ží­va­la, nazva­la spíš melan­cho­lií nebo steskem. Zau­ja­lo mě, že i redak­tor­ka mi psa­la, že v jed­nom mís­tě je jí pokaž­dé do bre­ku. Napa­dá mě, že je to dost podob­ný efekt, jako když se hra­je diva­dlo. Hereč­ka hra­jí­cí Medeu kaž­dý večer na jeviš­ti vraž­dí své dvě děti. To je jis­tě emoč­ně nároč­něj­ší než si o něčem tako­vém jen číst. Her­ci mají růz­né ritu­á­ly, jak se zba­vit démo­nů svých postav. I my pře­kla­da­te­lé bychom nej­spíš měli ovlá­dat něja­kou psy­cho­hy­gi­e­nu. Máš něja­ké tako­vé mecha­nismy, jak za sebou po prá­ci zavřít dveře?

ED: Ne tak úpl­ně mecha­nismy, spíš jenom ritu­ál — po ode­vzdáv­ce kaž­dé­ho pře­kla­du se jdu vyspr­cho­vat, mám pocit, že to ze mě tro­chu ste­če. I když pak text ješ­tě čtu během redak­ce, už mám vět­ší odstup. A jak to vní­máš při pře­kla­du diva­del­ních her? Při­jde mi, že tam se s posta­va­mi zto­tož­ňu­je­me mno­hem snáz, a co když ti tam pak umřou? 

Eva Dohnál­ko­vá

KS: Spr­cha je dob­ré řeše­ní, roz­hod­ně lep­ší než běž­ná herec­ká pra­xe — jít do diva­del­ní­ho klu­bu a démo­ny v podo­bě pří­liš vtí­ra­vých postav vyhá­nět démo­nem alko­ho­lu. Diva­del­ní hry jsou kom­pakt­něj­ším typem tex­tu, kte­rý se obvykle cca z deva­de­sá­ti pro­cent sklá­dá z dia­lo­gů. Když si posta­vy něco hnus­né­ho nebo trau­ma­ti­zu­jí­cí­ho říka­jí nebo vyprá­vě­jí, pře­mýš­lím hlav­ně nad tím, jak to bude znít z jeviš­tě. A pro­to­že s tou před­sta­vou inter­pre­ta­ce už kal­ku­lu­ju, mám mož­ná u pře­kla­du dra­mat pře­kva­pi­vě tro­chu vět­ší odstup. Ale jinak je to stej­né — ve hře Arna Lygre­ho líčí mat­ka, jak byla pří­tom­ná smr­ti své dce­ry, kte­rá se pro­bo­ři­la do zamrz­lé­ho moře při brus­le­ní. Když jsem se pak jed­nou na zamrz­lém moři ocit­la, měla jsem pěk­ně nahná­no, ta scé­na mě vylo­že­ně strašila. 

ED: Máš (teď) něco, co už bys oprav­du pře­klá­dat nechtě­la? Co bys tře­ba odmítla? 

KS: Při­znám se, že kni­hy, kde někdo vraž­dí děti, už pře­klá­dat nechci. Je zají­ma­vé, že někte­rým lidem dělá potí­že tako­vé věci byť jen číst. Se stu­den­ty jsme letoš­ní­ho jara na semi­ná­ři čet­li hru Lar­se Noré­na Chlad. Je o třech mla­dých neo­na­cis­tech, kte­ří uko­pou své­ho spo­lu­žá­ka. Ta hra je zalo­že­ná na sku­teč­né udá­los­ti a mys­lím si, že je důle­ži­tá. Pro­to ji se stu­den­ty čtu opa­ko­va­ně, ale vím, že je pokaž­dé zdr­tí. V dal­ším týd­nu vždyc­ky zařa­zu­ju něja­kou kome­dii. Emo­ce je tře­ba střídat.
A na závěr něco pozi­tiv­ní­ho. Jestli­že s posta­va­mi, kte­ré pře­klá­dá­me, umí­me trpět, doká­že­me se s nimi i rado­vat? Já se se svý­mi posta­va­mi hroz­ně ráda směju. Vylo­že­ně mě těší pře­klá­dat vtip­né iro­nic­ké roz­ho­vo­ry — tře­ba suchý humor komi­sa­ře Konra­da Seje­ra. Máš to taky tak?

ED: Já se spíš směju, když si autor mys­lí, že je vtip­ný — a není. Ale jinak bych moc ráda pře­klá­da­la vtip­né iro­nic­ké roz­ho­vo­ry, až se zase něco obje­ví, ráda se zasměju. 

Myš­len­ka emoč­ně nároč­né­ho pře­klá­dá­ní nás v redak­ci oprav­du zau­ja­la. Od pře­kla­da­te­lů obzvlášť bru­tál­ních thrille­rů nám už občas při­šlo zbož­né přá­ní, aby dal­ší díly neby­ly podob­ně suro­vé, ale oprav­du to tak­to pro­ží­vá kaž­dý, nehle­dě na žánr? Podí­vej­te se na reak­ce dal­ších pře­kla­da­te­lů.