Katko, naše povídání se bude točit kolem tzv. young adult literatury, přibliž proto prosím na začátek, o jakou literaturu jde.

Young adult lite­ra­tu­ra vyvo­lá­vá mno­ho váš­ni­vých dis­ku­sí. Jde o živou­cí orga­nis­mus, není to žánr, pro­mě­ňu­je se v čase, kon­krét­ní a úzkou cha­rak­te­ris­ti­ku bude­me asi hle­dat mar­ně. Je to čte­ní pro děti? Jsou to jen dív­čí román­ky? Dáv­no ne. Young adult lite­ra­tu­ra se v posled­ních letech roz­ví­jí. Je mno­hem čle­ni­těj­ší žánro­vě i věko­vě — spa­da­jí sem kni­hy pro dva­nác­ti­le­té o dospí­vá­ní i kni­hy s cit­li­věj­ším obsa­hem, jejichž téma­tem je dušev­ní zdra­ví nebo sexu­ál­ní nási­lí. Dnes v ní najde­te v zása­dě úpl­ně všech­ny žán­ry — fan­ta­sy, sci-fi, con­tem­po­ra­ry, poezii a dal­ší. Z logi­ky věci tak zají­má i čím dál tím víc čte­ná­řů — dospě­lej­ších čte­ná­řů. Osob­ně ter­mín young adult pova­žu­ju spí­še za mar­ke­tingo­vý nástroj pro knih­kup­ce a nakla­da­te­le. V tom obrov­ském množ­ství knih, kte­ré vychá­ze­jí, je potře­ba najít něja­ký řád. Young adult ška­tul­ka vám tak pomů­že část knih zařa­dit na vhod­né mís­to — pros­tě pro kaž­dé­ho, kdo už se cítí, že vyros­tl z dět­ských pří­bě­hů a chce číst tře­ba něco blíž své­mu věku, je tu young adult. Ale to nezna­me­ná, že by se čte­nář měl cítit nepa­t­řič­ně, pokud po tako­vé kni­ze sáh­ne i po tři­cít­ce. V young adult kate­go­rii vychá­zí spous­ta kva­lit­ních a důle­ži­tých knih, kte­ré mají co nabíd­nout i star­ším čte­ná­řům. A stej­ně tak nevi­dím nic špat­né­ho na tom, pokud vyso­ce posta­ve­ný pra­cu­jí­cí manager večer sáh­ne po roman­tic­kém pří­bě­hu ze střed­ní, aby si odpo­či­nul. Jako čte­ná­ři vyža­du­je­me od kaž­dé kon­krét­ní kni­hy něco jiné­ho — oddech, napě­tí, únik do jiné­ho svě­ta. Tu pes­t­rost mám ráda, a pro­to young adult dělám. 

Řada čtenářů tohoto rozhovoru tě bude znát jako autorku napínavých knih Zmizení Sáry LindertovéNoci běsů právě z kategorie young adult. Někteří z nich však možná doteď netušili, že pracuješ v nakladatelství Host jako redaktorka young adult literatury. V jednom rozhovoru jsi řekla, že ses šla z televize, kde jsi předtím pracovala na náročné pozici dramaturgyně, uklidnit ke knížkám. Je práce redaktora nakladatelství Host klidná?

Pořád mám chuť říct, že ano, ale tro­chu se bojím, abych si nena­běh­la! Urči­tě je o něco klid­něj­ší a méně stre­su­jí­cí. I když je tře­ba knih v jed­nu chví­li hod­ně a všech­ny vyža­du­jí vaši pozor­nost a tře­ba na pod­zim se tra­dič­ně fini­šu­je s řadou titu­lů tak, aby se stih­ly vydat do Vánoc, pořád se cítím méně pod tla­kem než v pře­no­so­vém voze, když běží živé vysí­lá­ní v tele­vi­zi a vy neví­te, co z kte­ré­ho člo­vě­ka do éte­ru vypad­ne za nevhod­nou poznám­ku, a záro­veň se pokou­ší­te nemys­let na to, že jste nestih­li ani gene­rál­ku, tak­že od dru­hé půl­ky to bude čis­tá improvizace… 

My jsme každopádně rádi, že jsi vyměnila přenosový vůz za komínky s knihami. Prozradíš, v čem konkrétně tvá práce spočívá?

Čas­to si z toho s kole­gy dělá­me legra­ci, ale žán­ro­vý či odpo­věd­ný redak­tor je tak tro­chu nevi­di­tel­ná sudič­ka, kte­rá bdí nad svý­mi kni­ha­mi po celou dobu jejich zro­du. Naše úlo­ha je mož­ná pro čte­ná­ře na prv­ní pohled nejas­ná. Dala by se roz­dě­lit na roli redak­to­ra původ­ní čes­ké tvor­by a roli redak­to­ra pře­kla­do­vé­ho. V pří­pa­dě původ­ní­ho tex­tu jsme auto­ro­va pra­vá ruka — to prá­vě nám cho­dí nečte­né ruko­pi­sy a kupí se na neko­neč­né hro­mád­ce. My posu­zu­je­me, zda se do nakla­da­tel­ství hodí a jakou prá­ci je na nich tře­ba ješ­tě udě­lat. Pomá­há­me auto­rům z tex­tu vykře­sat to nej­lep­ší, navr­hu­je­me změ­ny, spo­leč­ně hle­dá­me ces­tu ze sle­pých odbo­ček v ději, pří­pad­ně oslo­vu­je­me ilu­strá­to­ry a dal­ší spo­lu­pra­cov­ní­ky. Pra­cu­je­me na tex­tu s auto­rem tak dlou­ho, dokud není při­pra­ve­ný k jazy­ko­vé korek­tu­ře. V pří­pa­dě pře­kla­do­vé lite­ra­tu­ry je ta role odliš­ná. Stu­du­je­me trh, pro­bí­rá­me se nabíd­ka­mi agen­tur a nakla­da­te­lů, čte­me spous­tu ruko­pi­sů, ze kte­rých vybí­rá­me vhod­né­ho kan­di­dá­ta na pře­klad. Když se pro ruko­pis roz­hod­ne­me, jsme zod­po­věd­ní za kni­hu jako celek — ve spo­lu­prá­ci s gra­fi­ky vybí­rá­me obál­ku, s tech­nic­ký­mi redak­to­ry kon­t­ro­lu­je­me sazbu, pokud je potře­ba, komu­ni­ku­je­me s maji­te­li práv tře­ba o pře­kla­du názvu apod. Ta prá­ce je vel­mi pes­t­rá a liší se kni­ha od kni­hy. I po roce v Hos­tu se vždyc­ky vyno­ří něja­ká spe­ci­a­lit­ka, kte­rá mě překvapí. 

Jak často ti „na stole“ přistane nový rukopis?

Pokud se baví­me o původ­ních čes­kých ruko­pi­sech, tak čas­to to zase není. Což je ško­da! Mož­ná si ješ­tě auto­ři nezvyk­li, že poptá­vá­me i young adult ruko­pi­sy, mož­ná jsou ostý­cha­ví. Pokud je to fan­ta­sy nebo sci-fi, vět­ši­nou skon­čí u kole­gy Jir­ky Ště­pá­na. Tak­že na mém sto­le je zatím mís­ta dost! Budu ráda, když se ruko­pi­sů obje­ví mno­hem víc. Vím, že je to děsi­vé, ale neboj­te se tex­ty poslat. Naše jedi­ná pod­mín­ka je, že ruko­pis musí být hoto­vý, nebe­re­me nedo­kon­če­né draf­ty nebo pří­sli­by budou­cích tex­tů. Piš­te, posí­lej­te a já se k nim dostanu. 

Tak to je výzva! Možná by se na tomto místě hodilo dodat, podle jakého klíče vybíráš tituly, které následně doporučíš k vydání. Co nesmí dobrému young adult příběhu chybět?

To, co nesmí chy­bět žád­né dob­ré kni­ze, ať je pro jakou­ko­liv sku­pi­nu čte­ná­řů. Těž­ko se mi to pojme­no­vá­vá, ale je to jakési neu­r­či­té „něco navíc“. To, co vás jako čte­ná­ře na čte­ní baví, co kni­hu odli­šu­je od tuc­tu jiných, kte­ré jste pro­lis­to­va­li v knih­ku­pec­tví. Někdy mě na prv­ní dobrou chyt­ne auto­rův styl a jazyk, jin­dy po ruko­pi­su sáh­nu pře­de­vším kvů­li slib­né­mu pří­bě­hu a neotře­lé záplet­ce. V ide­ál­ním pří­pa­dě se pak obo­jí spo­jí v jed­no. Dob­rá young adult kni­ha má uvě­ři­tel­né hlav­ní hrdi­ny, kte­ří se cho­va­jí jako reál­ní dospí­va­jí­cí; pokud je to tře­ba, je zábav­ná, a když si to pří­běh žádá, je váž­ná. Mož­ná tro­chu drzá, pro­vo­ka­tiv­ní a neklid­ná, nebo­jí se ote­ví­rat důle­ži­tá téma­ta, kte­rá se dotý­ka­jí tee­nage­rů a jejich světa.

Jaká témata dominují české young adult literatuře? A jsou témata, která se objevují v zahraniční literatuře a v té naší ti chybějí?

Young adult tex­ty jsou žánro­vě roz­ma­ni­té a kaž­dý z těch­to žánrů má své tren­dy, kte­ré se pro­mě­ňu­jí a vra­ce­jí. Někdo před­ví­dá, že se teď zase poma­lu vra­ce­jí upí­ři, na ústu­pu jsou fan­ta­sy ode­hrá­va­jí­cí se u krá­lov­ské­ho dvo­ra, ale pozo­ru­hod­ně dlou­ho čte­ná­ře baví thrille­ry s nespo­leh­li­vým vypra­vě­čem nebo retel­lin­gy kla­sic­kých romá­nů. U zahra­nič­ních titu­lů pře­vlá­da­jí téma­ta, kte­rá se dopo­sud drže­la v poza­dí — men­tál­ní zdra­ví a s ním spo­je­ná stig­ma­ta nebo LGBT+ hrdi­no­vé a coming out. Hlav­ní­mi posta­va­mi svě­to­vých best­selle­rů se koneč­ně stá­va­jí pro­ta­go­nis­té jiné bar­vy ple­ti a jiné­ho vyzná­ní. Obec­ně bych to shr­nu­la jako trend diver­zi­ty — nakla­da­te­lé se sna­ží, aby kaž­dý poten­ci­ál­ní čte­nář našel kni­hu, kte­rá mlu­ví pří­mo k němu. Mezi čes­ký­mi auto­ry se o něja­kém tren­du mlu­ví těž­ko. Trh je pří­liš malý. Čeští auto­ři se chy­ta­jí obec­ných témat spo­je­ných s dospí­vá­ním a sexu­a­li­tou nebo budu­jí svo­je fan­ta­sy svě­ty a dysto­pic­ké vize budouc­nos­ti. V zápla­vě pře­kla­do­vé lite­ra­tu­ry si spíš muse­jí svo­je mís­to u domá­cích čte­ná­řů pokaž­dé tvr­dě vybo­jo­vat. Kon­ku­ren­ce v podo­bě mezi­ná­rod­ních hitů je obzvlášť v této věko­vé sku­pi­ně sil­ná. Tro­chu mi ta roz­ma­ni­tost u čes­kých auto­rů chybí.

Jaké předpoklady by měl splňovat člověk, který přemýšlí o práci redaktora?

Mys­lím, že mám za ten rok v Hos­tu dob­ře napo­zo­ro­va­né slu­žeb­ně star­ší kole­gy a můžu říct, co je všech­ny spo­ju­je. Tak­že pře­de­vším milu­jí kni­hy — pořád čtou a čtou i mimo prá­ci. Udr­žu­jí si pře­hled o čes­ké i zahra­nič­ní tvor­bě. Pla­tí to po všech­ny for­my vyprá­vě­ní. Tré­no­vat lze i na sle­do­vá­ní fil­mů nebo cho­ze­ní do diva­dla. Chce to pros­tě čich na dob­rý pří­běh. Redak­tor musí umět o tex­tu kri­tic­ky uva­žo­vat, pro­to­že bude hle­dat úni­ko­vé ces­ty ze spous­ty sle­pých uli­ček, do kte­rých se při zro­du kni­hy dosta­ne. Musí umět naslou­chat auto­ro­vi a podat mu pomoc­nou ruku, když tápe. Taky se někdy musí obr­nit trpě­li­vos­tí, pro­to­že pros­tě čte stá­le ty stej­né řád­ky pořád a pořád doko­la, hodi­ny a hodi­ny. Je to ubí­je­jí­cí. A někdy je redak­tor pros­tě jen zdat­ný vyjed­ná­vač. Kolem knih se točí řada křeh­kých umě­lec­kých duší, tak­že spous­tu prá­ce za vás udě­lá i schop­nost komunikace. 

To by byl krásný závěr našeho rozhovoru, ale stejně se ještě zeptám: která kniha z rozsáhlé produkce nakladatelství Host ti obzvláště přirostla k srdci a doporučila bys ji i našim čtenářům?

Nechci a nedo­ká­žu dopo­ru­čit jen jed­nu kni­hu. Věřím, že pozor­nost si zaslou­ží napros­to všech­ny a že kaž­dá z nich má své čte­ná­ře. Ale můžu jme­no­vat jed­nu srdeč­ní zále­ži­tost z young adult sek­ce: Kos­ti­čas od Saman­thy Shan­no­no­vé. Kni­hu jsem obje­vi­la chví­li po jejím vydá­ní v roce 2012 a byla jsem jed­nak une­se­na autor­či­ným sty­lem, jed­nak jsem jí hroz­ně závi­dě­la, pro­to­že je stej­ně sta­rá jako já a už vyda­la kni­hu. No a o pár let a dílů série poz­dě­ji jsem se najed­nou sta­la odpo­věd­nou redak­tor­kou jejích knih. O tom se mi ten­krát ani nesnilo!

Pochá­zím z Hovo­ran, malé ves­ni­ce na Hodo­nín­sku, kde jsem se nau­či­la všech­no důle­ži­té pro život — číst, vymýš­let vlast­ní pří­běhy a milo­vat sta­ré fil­my na VHS. Dět­ství jsem strá­vi­la napůl ven­ku s odře­ný­mi kole­ny, napůl zahra­ba­ná v kni­hách. Obzvlášť když se mi do rukou dostal „Har­ry Potter“. Lás­ka k lite­ra­tu­ře mě poz­dě­ji při­ved­la na střed­ní kni­hov­nic­kou ško­lu do Luha­čo­vic a pak mě zlá­ka­lo Brno, kde žiju dodnes. Vystu­do­va­la jsem obor Teo­rie a ději­ny fil­mu na Masa­ry­ko­vě uni­ver­zi­tě. Ješ­tě během stu­dia jsem zača­la pra­co­vat v Čes­ké tele­vi­zi, kde jsem čty­ři roky půso­bi­la jako dra­ma­tur­gy­ně. Občas to byla sluš­ná dři­na! Mezi živý­mi pře­no­sy a natá­če­ním doku­men­tů jsem napsa­la dva young adult romá­ny: „Zmi­ze­ní Sáry Lin­der­to­vé“ (2019) a „Noci běsů“ (2020). Ale bylo to pří­liš hek­tic­ké obdo­bí. V Hos­tu se kni­hám koneč­ně můžu věno­vat naplno.

Vol­ný čas prak­tic­ky nemám, ale pokud nepíšu, moc ráda vařím, peču a drbu své dva kocou­ry. Ješ­tě rad­ši se pofla­ku­ju v kavár­nách, jez­dím na fil­mo­vé fes­ti­va­ly a impul­ziv­ně naku­pu­ju leten­ky na výpra­vy za gastroturismem.

Kate­ři­na Šardická