Mou povinností je nelhat a nemlčet o chorobách doby

Proč se román Rad­ky Dene­mar­ko­vé ode­hrá­vá prá­vě v Číně? Co vše je sou­čás­tí spi­so­va­tel­ské­ho talen­tu? Na otáz­ky šéf­re­dak­to­ra nakla­da­tel­ství a časo­pi­su Host odpovídá …

Fotoreport: Křest románu Hodiny z olova

Pro­hléd­ně­te si foto­gra­fie z křtu nej­no­věj­ší kni­hy Rad­ky Dene­mar­ko­vé Hodi­ny z olo­va, kte­rý se usku­teč­nil ve stře­du 9. led­na 2019 v praž­ské Gale­rii Lucerna.

Radka Denemarková získala roční stipendium města Graz

Rad­ka Dene­mar­ko­vá je od 1. září 2017 do 31. srp­na 2018 novou „čest­nou spi­so­va­tel­kou měs­ta Graz“ (Rakous­ko). O sti­pen­di­um se uchá­ze­lo cel­kem 61 spi­so­va­te­lů z 29 zemí.

Radka Denemarková obdrží WALD Press AWARD

Oce­ně­ní spi­so­va­tel­ka obdr­ží za své romá­ny, v nichž nekom­pro­mis­ně a na mimo­řád­né lite­rár­ní úrov­ni zpra­co­vá­vá nepří­jem­ná his­to­ric­ko-spo­le­čen­ská a soci­ál­ní témata.