Pracovně tomu říkáme „still young adult“

S Len­kou a Mar­kem Šíko­vý­mi o jejich kni­ze Rituál

Fotoreport: Brněnský křest Dračího města

Ve čtvr­tek 14. září se v pro­dej­ně Kni­hy Dob­rov­ský v Brně usku­teč­nil křest fan­ta­sy Dra­čí měs­to. Spo­leč­ně s Petrou Macho­vou a kmo­trem Janem Kotou­čem kni­hu pokřtil i …

Vnímám příběh jako mezičlánek mezi young adult a klasickou vysokou fantasy

Prá­vě vychá­zí kniž­ní debut Pet­ry Macho­vé, kte­rý vás zave­de do skal­ních měst a svě­ta ješ­tě­rů. Dra­čí měs­to ote­ví­rá novou tri­lo­gii. Má autor­ka pře­dem pro­myš­le­ný děj …

Rozhodni knižní battle a vyhraj knižní nálož!

Naše kni­hy milu­je­me. Ale občas se sta­ne, že se nemů­že­me dohod­nout, kte­rá se nám líbí víc. A pak vznik­ne spor. Vel­ký spor. Bitva! Jako tře­ba teď. Vytvo­ři­ly se nám dva …

Siri Pettersenová přijíždí do Prahy představit první díl oceňované fantasy trilogie Ódinovo dítě

Seznam­te se s pro­gra­mem veřej­ných vystou­pe­ní na Noci lite­ra­tu­ry a veletr­hu Svět kni­hy a pře­čtě­te si původ­ní roz­ho­vor pře­kla­da­tel­ky Jit­ky Jin­dřiš­ko­vé s autor­kou, více …

Vychází román Elizabeth LaBanové Esej o tragédii

Román inspi­ro­va­ný Goetho­vým Utr­pe­ním mla­dé­ho Werthe­ra v sobě snou­bí téma nešťast­né lás­ky, pro­blé­mů dospí­vá­ní a hle­dá­ní mís­ta ve svě­tě, stej­ně jako nut­nos­ti uvědomění …

„Rychlý. Temný. Zvláštní. Nepolapitelný.“ Román Kostičas Samanthy Shannonové vychází 30. dubna

Brit­ské nakla­da­tel­ství Blo­om­sbu­ry kou­pi­lo prv­ní tři díly sed­mi­díl­né kniž­ní série dnes dva­a­dva­ce­ti­le­té absol­vent­ky Oxford­ské uni­ver­zi­ty Saman­thy Shan­no­no­vé za …