Fantastický Host

To, že se v posled­ních letech zved­la vlna zájmu o čes­kou belet­rii, je nepo­pi­ra­tel­ný fakt, kte­rý doka­zu­jí žeb­říč­ky nej­pro­dá­va­něj­ších knih i plná seda­dla na autorských …

Petra Machová: Ještěří svět ještě opouštět nechci

Kni­hou Krev­ní msta zakon­či­la Pet­ra Macho­vá po téměř pěti letech fan­ta­sy tri­lo­gii Dra­čí měs­to. Stej­ně jako v minu­lých dílech ani v Krev­ní mstě se neskrý­vá mnoho …

Můj svět, to je i spousta sarkastických vtipů a ironie bez ohledu na závažnost situace

Čes­ká původ­ní fan­tas­ti­ka je posled­ních pár let čím dál více vidět. Jen v našem edič­ním plá­nu na jaro 2022 najde­te pět nových knih. Jed­nou z nich je Bastard bohů …

Žijeme ve světě, kde při pořizování selfíček ročně umře víc lidí, než jich sežerou žraloci

Na kon­ci dub­na spat­řil svět­lo svě­ta dru­hý noi­ro­vý pří­běh z Odpo­čin­ku nasák­lé­ho depre­sí z pera Vilé­ma Koub­ka. Autor se v něm vra­cí k sou­kro­mé­mu vyšet­řo­va­te­li Vincentu …

Tisíc stran mrazivé imaginace

Po více než pěti letech usi­lov­né prá­ce nespočtu lidí a po mno­ha neče­ka­ných kom­pli­ka­cích, kte­ré u nároč­ných pro­jek­tů nut­ně při­chá­ze­jí, vyšla na kon­ci loň­ské­ho roku …

Proč by ve fantasy nemohly zůstat nevysvětlené věci?

Jan Hamouz po třech a půl letech vydá­vá dru­hý díl série Pta­čí srd­ce. Čte­ná­ři se mohou těšit na nové posta­vy, tem­něj­ší myto­lo­gii i oče­ká­va­né mapy Ere­né­zie a Adalonu. …

„Pavel před deseti lety by takovouhle knihu nikdy nenapsal.“

Pro­jekt Kro­nos po čtyřech letech dospěl do své­ho finá­le. O posled­ní kni­ze Kro­nův odkaz i o dal­ších plá­nech si s auto­rem Pavlem Bare­šem poví­dal redak­tor fan­ta­sy a …

Už mi nestačilo fantastiku jen přijímat, nutkavá potřeba být její součástí přerostla v činy

Roz­ho­vor s Janem Kuci­nem o jeho prvo­ti­ně Když pada­ly hvězdy.

Člověk se vlivu okolního dění neubrání

Oko bou­ře zača­lo vzni­kat ješ­tě před vypuk­nu­tím pan­de­mie, přes­to se najed­nou jeví vel­mi aktu­ál­ně. Izo­la­ce, uza­vře­ní země před okol­ní­mi svě­ty i ne pří­liš kompetentní …

V každém z nás je něco temného a dobrého zároveň

Čeká­ní na Naste­reu bylo dlou­hé, ale koneč­ně je za námi. Proč jsme na ni čeka­li tak dlou­ho a jak je těž­ké ustát vel­ká oče­ká­vá­ní fanouš­ků? Náš redak­tor fantasy …

Z fantastických výšin zpátky na zem

Vilém Kou­bek si svý­mi před­cho­zí­mi kni­ha­mi vyslou­žil titul bás­ní­ka čes­ké akč­ní fan­tas­ti­ky a teď se vra­cí na mís­to činu v deš­ti­vém kri­mi noi­ru. Co si pro vás v …

Jedním z důvodů, proč jsem se pustil do alternativní historie, byla lenost

Pře­mys­lu Krej­čí­ko­vi vyšel zkra­je úno­ra die­sel­pun­ko­vý román Čoko­lá­da pro wehr­macht. O co přes­ně se jed­ná? Kde bral inspi­ra­ci a jaké dal­ší kni­hy chystá?