Do českých kin míří Muž jménem Otto, hollywoodská adaptace bestselleru Fredrika Backmana

Málo­kte­ré­mu spi­so­va­te­li se poda­ří, že se hned jeho debut sta­ne mezi­ná­rod­ním feno­mé­nem. Fredrik Backman to doká­zal s humor­ným romá­nem Muž jmé­nem Ove, kte­rý si získal …

Za prozaikem Antonínem Bajajou

V pátek 16. pro­sin­ce 2022 zemřel pro­za­ik Anto­nín Baja­ja, kte­rý v Hos­tu vydal svůj stě­žej­ní román Na krás­né mod­ré Dřev­ni­ci. Vzpo­mí­ná na něj redak­tor nakladatelství, …

Annie Ernauxová: laureátka Nobelovy ceny za literaturu za rok 2022

Před měsí­cem byla vyhlá­še­na Nobe­lo­va cena za lite­ra­tu­ru za rok 2022. Letoš­ní lau­re­át­kou se sta­la Annie Ernau­xo­vá, jed­na z nej­vý­znam­něj­ších francouzských …

Státní cenu za literaturu letos získala Kateřina Tučková a její román Bílá Voda

Svý­mi romá­ny mění pra­vi­dla, na svět­lo vyná­ší zasu­tá téma­ta a udá­los­ti, kte­ré si díky ní veřej­nost více při­po­mí­ná. I pro­to byla spi­so­va­tel­ka, dra­ma­tič­ka a kurátorka …

Ediční plán podzim 2022

Pro­lis­tuj­te si nový edič­ní plán, ve kte­rém vám při­ná­ší­me naše novin­ky na pod­zim 2022.

Svět knihy 2022

Vrchol jar­ní sezo­ny je tady! Potká­me se na Svě­tě kni­hy — mezi­ná­rod­ním kniž­ním veletr­hu a lite­rár­ním fes­ti­va­lu, kte­rý se letos koná v ter­mí­nu 9. — 12. červ­na. Najdete …

Máme tři ceny Magnesia Litera

Letoš­ní udí­le­ní cen Mag­ne­sia Lite­ra bylo pro naše nakla­da­tel­ství his­to­ric­ky nej­ú­spěš­něj­ší. Naše kni­hy totiž zís­ka­ly hned tři ceny — a to Aktuálně.cz Lite­ru za …

Literární cenu získává v roce 2022 Radka Denemarková

Na návrh zem­ské­ho rady pro kul­tu­ru Chris­to­phe­ra Drexle­ra se štýr­ská zem­ská vlá­da jed­no­my­sl­ně roz­hod­la, že v roce 2022 udě­lí Štýr­skou lite­rár­ní cenu Radce …

Máme čtyři nominace na cenu Magnesia Litera 2022

Nomi­na­ce na letoš­ní cenu Mag­ne­sia Lite­ra jsou ven­ku a máme mezi nimi hned čty­ři zástup­ce: Kli­ka­ře Beny­ho od Simo­ny Boha­té, Fal­ken­frau od Klá­ry Gold­stein, Led od …

Naši autoři o válce na Ukrajině

Ani našim auto­rům není aktu­ál­ní situ­a­ce lhos­tej­ná. 💙💛Jak vní­ma­jí vál­ku na Ukra­ji­ně význam­ná jmé­na sou­čas­né čes­ké literatury?

Host pro Ukrajinu

Ve čtvr­tek ráno naši redak­ci, stej­ně jako celý svět, zasáh­ly zprá­vy, na kte­ré nikdo z nás nebyl při­pra­ve­ný. Zce­la upřím­ně, na kníž­ky jsme v tu chví­li nemě­li ani …

Fanoušci se dočkali. Bílá Voda Kateřiny Tučkové vyjde letos na jaře.

Bylo to dlou­hé čeká­ní, ale je u kon­ce. Jed­na z nej­ú­spěš­něj­ších čes­kých spi­so­va­te­lek Kate­ři­na Tuč­ko­vá dokon­či­la svůj plá­no­va­ný román Bílá Voda. Ten na svých téměř …