Rajčaťáci a Banáni nejkrásnější českou knihou roku 2023 pro děti a mládež!

Rajčaťáci a Banáni nejkrásnější českou knihou roku 2023 pro děti a mládež!

Dne 12. června 2024 proběhlo vyhlášení vítězů Nejkrásnějších českých knih roku 2023 (NČKR). O ocenění v soutěži o nejlepší český design se ucházely tři tituly z Hosta: limitovaná edice Bílé Vody byla nominována v kategorii Krásná literatura, Výkladový slovník a Raj­čaťá­ci a Baná­ni byly nominovány v kategorii Literatura pro děti a mládež. A jak to dopadlo? Rajčaťáci a Banáni mají zlato!

Sdílíme fotky a děkujeme za Svět knihy Praha 2024

Sdílíme fotky a děkujeme za Svět knihy Praha 2024

Ve dnech 23.—26. 5. 2024 se Praha stala centrem silných příběhů. Mnoho z nich se přitom odehrávalo na pražském Výstavišti, kde probíhal devětadvacátý ročník knihomolského svátku zvaného Svět knihy. Pro nakladatelství Host to byl silný ročník po mnoha stránkách. Ročník s velkým R!

Aktualita Rajčaťáci a Banáni nejkrásnější českou knihou roku 2023 pro děti a mládež!
Aktualita Zlatá stuha 2024: rekordní počet nominací a zisk ceny za nakladatelský počin
Událost Sdílíme fotky a děkujeme za Svět knihy Praha 2024

Na kafe s překladatelkou: Jana Chmura-Svatošová

Fanouš­ci oblí­be­ných kní­žek s Fiš­ku­sem, zpo­zor­ně­te! Dnes vám při­ná­ší­me roz­ho­vor s pře­kla­da­tel­kou této kou­zel­né série, na jejíž (zatím) posled­ní díl se může­te těšit …

Rajčaťáci a Banáni nejkrásnější českou knihou roku 2023 pro děti a mládež!

Dne 12. červ­na 2024 pro­běh­lo vyhlá­še­ní vítězů Nej­krás­něj­ších čes­kých knih roku 2023 (NČKR). O oce­ně­ní v sou­tě­ži o nej­lep­ší čes­ký design se uchá­ze­ly tři titu­ly z …

Zlatá stuha 2024: rekordní počet nominací a zisk ceny za nakladatelský počin

Sedm knih, osm nomi­na­cí a dvě Zla­té stu­hy, tako­vá je naše bilan­ce v letoš­ním roč­ní­ku vyhla­šo­vá­ní cen za nej­lep­ší kni­hy pro děti a mlá­dež. Napo­sle­dy jsme zís­ka­li dvě …

A do hledáčku napsal Hru. Petrovi H. k šedesátinám.

Petr Hruš­ka sla­ví kula­ti­ny a my mu pře­je­me vše nej­lep­ší. A sdí­lí­me přá­tel­ské zamyš­le­ní Mar­ti­na Stöhra, redak­to­ra bás­nic­kých a pro­za­ic­kých knih v nakla­da­tel­ství Host, …

Sdílíme fotky a děkujeme za Svět knihy Praha 2024

Ve dnech 23. — 26. 5. 2024 se Pra­ha sta­la cen­t­rem sil­ných pří­bě­hů. Mno­ho z nich se při­tom ode­hrá­va­lo na praž­ském Výsta­viš­ti, kde pro­bí­hal devě­ta­dva­cá­tý ročník …

Radka Denemarková sbírá jeden zahraniční úspěch za druhým

Uzná­va­ná spi­so­va­tel­ka, jež za svou tvor­bu obdr­že­la rekord­ní čty­ři Mag­ne­sie Lite­ry a jejíž kni­hy vychá­ze­jí ve více než dva­ce­ti jazy­cích, lite­rár­ní historička, …

Na kafe s překladatelkou: Marie Voslářová

Dnes vám před­sta­ví­me Marii Voslá­řo­vou, kte­rá pře­lo­ži­la mimo jiné kou­zel­nou dět­skou kníž­ku Žira­fy mají veli­kán­ské srd­ce. Kro­mě toho má na kon­tě skvě­lou dět­skou sérii …

Fatma Aydemirová — nová hvězda německého literárního světa?

„ Dži­no­vé pro mě před­sta­vu­jí nej­lep­ší kni­hu, jakou jsem dopo­sud pře­lo­ži­la,“ říká Vik­to­rie Hani­šo­vá, spi­so­va­tel­ka a pře­kla­da­tel­ka Dži­nů Fatmy Ayde­mi­ro­vé do češtiny. …

„Hlavní hrdinka je často ‚bad‘ hlavně sama k sobě,“ říká spisovatelka Klára Elšíková

V Hos­tu vychá­zí nove­la Pacan­ka novi­nář­ky a spi­so­va­tel­ky Klá­ry Elší­ko­vé. Pacan­ka je pod­le jed­né z postav hol­ka, kte­rá si jako malá hra­je s klu­ky a cho­vá se jako oni. …

Den malých knihomilů v redakci nakladatelství Host

Posled­ní květ­no­vý den ote­vře­me dve­ře redak­ce malým i vel­kým čte­ná­řům! Přijď­te se za námi podí­vat, čeká vás parád­ní odpo­led­ne ve spo­leč­nos­ti knih a lidí, kte­ří je …

Humor léčí, zvlášť když máte za kámoše králíka s kapačkou!

Jde psát o váž­ném téma­tu s vti­pem a citem? Roz­hod­ně ano! Komiks Kudy kam s kapač­kou němec­ké kres­líř­ky Jose­phi­ne Mar­ko­vé je toho důka­zem. Drž­te si klo­bou­ky, VELKÁ …

Pirkko Saisio — úchvatná vypravěčka s nedostižným pozorovacím talentem

Pokud jste si oblí­bi­li tvor­bu fran­couz­ské nobe­list­ky Annie Ernau­xo­vé či dán­skou kul­tov­ní kni­hu Kodaň­ská tri­lo­gie Tove Dit­lev­se­no­vé, pak roz­hod­ně sáh­ně­te po prvním …