České a zahraniční hvězdy z Hosta na Světě knihy Praha 2024 — přiletí i Lars Kepler

České a zahraniční hvězdy z Hosta na Světě knihy Praha 2024 — přiletí i Lars Kepler

Knihomolové, knihomolky, knihomolčata, ve dnech 23.—26. 5. 2024 proběhne na pražském Výstavišti devětadvacátý ročník největšího tuzemského knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha. Chystáte se? My ano, a intenzivně. Promýšlíme design stánku, finišujeme plánování literárních pořadů a balíme novinky a prověřené tutovky, které na veletrhu dostanete se slevou 20 %. Kde nás najdete? Na stejném místě jako loni — pod číslem KB302. A které autorky a autory na veletrhu potkáte?

„Hlavní hrdinka je často ,bad‘ hlavně sama k sobě,“ říká spisovatelka Klára Elšíková

„Hlavní hrdinka je často ,bad‘ hlavně sama k sobě,“ říká spisovatelka Klára Elšíková

V Hostu vychází novela Pacanka novinářky a spisovatelky Kláry Elšíkové. Pacanka je podle jedné z postav holka, která si jako malá hraje s kluky a chová se jako oni. Nebojí se, je odvážná. Protagonistka to razantně popírá. Považuje se především za svobodnou ženu, jež odmítá hrát podle konvenčních pravidel a jednat tak, jak od ní společnost očekává. Zažívá divokou jízdu po Evropě i na večírcích, kde se snaží najít svou pravou životní cestu.

Doporučujeme České a zahraniční hvězdy z Hosta na Světě knihy Praha 2024 — přiletí i Lars Kepler
Událost Den malých knihomilů v redakci nakladatelství Host
Rozhovor „Hlavní hrdinka je často ,bad‘ hlavně sama k sobě,“ říká spisovatelka Klára Elšíková

Radka Denemarková sbírá jeden zahraniční úspěch za druhým

Uzná­va­ná spi­so­va­tel­ka, jež za svou tvor­bu obdr­že­la rekord­ní čty­ři Mag­ne­sie Lite­ry a jejíž kni­hy vychá­ze­jí ve více než dva­ce­ti jazy­cích, lite­rár­ní historička, …

Na kafe s překladatelkou: Marie Voslářová

Dnes vám před­sta­ví­me Marii Voslá­řo­vou, kte­rá pře­lo­ži­la mimo jiné kou­zel­nou dět­skou kníž­ku Žira­fy mají veli­kán­ské srd­ce. Kro­mě toho má na kon­tě skvě­lou dět­skou sérii …

Fatma Aydemirová — nová hvězda německého literárního světa?

„ Dži­no­vé pro mě před­sta­vu­jí nej­lep­ší kni­hu, jakou jsem dopo­sud pře­lo­ži­la,“ říká Vik­to­rie Hani­šo­vá, spi­so­va­tel­ka a pře­kla­da­tel­ka Dži­nů Fatmy Ayde­mi­ro­vé do češtiny. …

„Hlavní hrdinka je často ‚bad‘ hlavně sama k sobě,“ říká spisovatelka Klára Elšíková

V Hos­tu vychá­zí nove­la Pacan­ka novi­nář­ky a spi­so­va­tel­ky Klá­ry Elší­ko­vé. Pacan­ka je pod­le jed­né z postav hol­ka, kte­rá si jako malá hra­je s klu­ky a cho­vá se jako oni. …

Den malých knihomilů v redakci nakladatelství Host

Posled­ní květ­no­vý den ote­vře­me dve­ře redak­ce malým i vel­kým čte­ná­řům! Přijď­te se za námi podí­vat, čeká vás parád­ní odpo­led­ne ve spo­leč­nos­ti knih a lidí, kte­ří je …

Humor léčí, zvlášť když máte za kámoše králíka s kapačkou!

Jde psát o váž­ném téma­tu s vti­pem a citem? Roz­hod­ně ano! Komiks Kudy kam s kapač­kou němec­ké kres­líř­ky Jose­phi­ne Mar­ko­vé je toho důka­zem. Drž­te si klo­bou­ky, VELKÁ …

Pirkko Saisio — úchvatná vypravěčka s nedostižným pozorovacím talentem

Pokud jste si oblí­bi­li tvor­bu fran­couz­ské nobe­list­ky Annie Ernau­xo­vé či dán­skou kul­tov­ní kni­hu Kodaň­ská tri­lo­gie Tove Dit­lev­se­no­vé, pak roz­hod­ně sáh­ně­te po prvním …

České a zahraniční hvězdy z Hosta na Světě knihy Praha 2024 — přiletí i Lars Kepler

Kni­ho­mo­lo­vé, kni­ho­mol­ky, kni­ho­mol­ča­ta, ve dnech 23. — 26. 5. 2024 pro­běh­ne na praž­ském Výsta­viš­ti devě­ta­dva­cá­tý roč­ník nej­vět­ší­ho tuzem­ské­ho kniž­ní­ho veletr­hu a …

I nenápadné události mohou změnit celý život

Po Taj­ném živo­tě domo­rod­ců při­chá­zí Jan Kholl s kníž­kou Pusť­te svět­lo do tma­vé­ho veče­ra — intim­ním pří­bě­hem čtve­ři­ce zdán­li­vě odliš­ných lidí, kte­ří už si příliš …

„Kchrat a jeho kultura nejsou o nic dokonalejší než lidé. To zrcadlo je vzájemné,“ vysvětluje Marie Domská

Povíd­ky o mimo­zem­ském vojá­ko­vi jmé­nem Kchrat zís­ka­ly Marii Dom­ské uzná­ní jak v lite­rár­ních sou­tě­žích, tak i u fanouš­ků, kte­ří je moh­li číst na strán­kách mnoha …

Vrány Petry Dvořákové bodují v Polsku

V Pol­sku se o tom mlu­ví jako o nebý­va­lém úspě­chu a feno­me­nál­ním obje­vu z Čes­ka. Spi­so­va­tel­ka Pet­ra Dvo­řá­ko­vá se sta­la best­selle­rist­kou na vel­kém pol­ském kniž­ním trhu …

Tropické noci — psychothriller ze slunné Moravy

Poklid­ná morav­ská ves­ni­ce se pro­bou­zí do líné let­ní sobo­ty. Vzdu­chem se nese vrče­ní sou­se­do­vy sekač­ky, tou­la­vý pes hle­dá úkryt před spa­lu­jí­cí­mi paprsky, pří­pra­vy na …