Česká vlna ’23 — literární festival nakladatelství Host

Česká vlna ’23 — literární festival nakladatelství Host

To nejlepší z české literatury letošního roku! Na dvou jevištích během jednoho odpoledne vystoupí devětadvacet českých spisovatelek a spisovatelů různých žánrů: beletrie, poezie, fantasy a non-fiction. Setkání, diskuse, čtení, autogramiády, prodej knih s předvánoční slevou 25 % — to vše vás čeká v sobotu 25. 11. v areálu pulzujících Kasáren Karlín v Praze.

Máme toulavé boty: Host tentokrát na trase Brno—Brod (Havlíčkův!)

Máme toulavé boty: Host tentokrát na trase Brno—Brod (Havlíčkův!)

Po Světě knihy Plzeň ’23 se vydáme kam jinam než do Havlíčkova Brodu na Podzimní knižní veletrh. Letošní třiatřicátý ročník se uskuteční ve dnech 6.—7. 10. v Kulturním domě Ostrov a v nedaleké Krajské knihovně Vysočiny. Náš stánek číslo 32 najdete v hlavním sále KD Ostrov. V nabídce budeme mít nejnovější tituly i lety prověřené kousky se slevou 20 %. Některé z nich vám rádi podepíšou jejich autoři, které jsme na veletrh pozvali. A že jich není málo!

Událost Česká vlna ’23 — literární festival nakladatelství Host
Událost Máme toulavé boty: Host tentokrát na trase Brno—Brod (Havlíčkův!)
Rozhovor „Co to na nás, čtenáře, Olga Tokarczuková zase vymyslela?“

„Nemusel jsem si nic vymýšlet, je to čirá psí biografie,“ říká o knize pro děti Cesta je pes její autor

Spi­so­va­te­li Pet­ru Šestá­ko­vi vychá­ze­jí letos na pod­zim hned dvě novin­ky: romá­no­vý pam­flet pro dospě­lé Vyho­ře­ní a jeho prv­ní kni­ha pro děti Ces­ta je pes. V ní …

Česká vlna ’23 — literární festival nakladatelství Host

To nej­lep­ší z čes­ké lite­ra­tu­ry letoš­ní­ho roku! Na dvou jeviš­tích během jed­no­ho odpo­led­ne vystou­pí devě­ta­dva­cet čes­kých spi­so­va­te­lek a spi­so­va­te­lů růz­ných žánrů: …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Vojtěch Nemčok Březík

„V pod­sta­tě nemůžu říct ne na nic, s čím se na mě kdo­ko­liv vyta­sí,“ říká pro­jek­to­vý koor­di­ná­tor Voj­ta v roz­ho­vo­ru, kte­rý se točí nejen kolem jeho prá­ce v Hostu. …

Máme toulavé boty: Host tentokrát na trase Brno — Brod (Havlíčkův!)

Po Svě­tě kni­hy Plzeň ’23 se vydá­me kam jinam než do Havlíč­ko­va Bro­du na Pod­zim­ní kniž­ní veletrh. Letoš­ní tři­a­tři­cá­tý roč­ník se usku­teč­ní ve dnech 6. — 7. 10. v …

Tyhle knížky v dětské knihovničce nezapadnou

Sto­jí­te v knih­ku­pec­tví a bez­rad­ně se roz­hlí­ží­te po kni­hách pro děti? Neví­te, kte­ré z té zápla­vy novi­nek vybrat? Pomů­že­me vám. Máme pro vás tipy na skvě­lé kni­hy pro …

„Co to na nás, čtenáře, Olga Tokarczuková zase vymyslela?“

Petr Vidlák pře­klá­dá kni­hy Olgy Tokar­c­zu­ko­vé už od deva­de­sá­tých let, nej­no­vě­ji vychá­zí v jeho pře­kla­du román Empusi­on. Jde o prv­ní kni­hu vyda­nou poté, co …

Další stanice: Svět knihy Plzeň ’23

Po parád­ním květ­no­vém Svě­tě kni­hy v Pra­ze se kon­cem září chys­tá­me do Plz­ně, kde se oblí­be­ný mezi­ná­rod­ní kniž­ní veletrh a lite­rár­ní fes­ti­val usku­teč­ní počtvrté. …

Na kafe s překladatelkou: Karolína Kloučková

Dal­ší pře­kla­da­tel­kou, kte­rou vám před­sta­ví­me, je Karo­lí­na Klouč­ko­vá. Milov­ní­ci sever­ské kri­mi její jmé­no jis­tě zna­jí z nověj­ších knih od Lar­se Keple­ra, Davida …

„Jsem stavbou, dělníkem i vajglem, který odhodí do škarpy,“ říká Simona Bohatá

Devět poví­dek. Ale vlast­ně osm­náct. Pro­to­že kaž­dý pří­běh vyprá­ví nej­pr­ve jeden z hrdi­nů — a pak ze své vlast­ní per­spek­ti­vy ten dru­hý. Mat­ka a syn, muž a žena, herec …

Co dokážou právníci ve fantasy světě

Krá­lov­ská spra­ve­dl­nost Richar­da Swa­na, důmy­sl­ně pro­pra­co­va­ný mix detek­tiv­ky a fan­ta­sy, se točí kolem pří­bě­hu sira Konra­da Von­val­ta. Ten­to obá­va­ný císař­ský justiciár …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Lenka Pěnčíková

„V redak­ci mám tu nej­nud­něj­ší prá­ci ze všech, ale moc mě baví,“ říká Len­ka Pěn­čí­ko­vá, naše milá účet­ní. V srp­no­vém vydá­ní naše­ho pra­vi­del­né­ho seri­á­lu se mimo jiné …

S bestsellerovým Ewaldem Arenzem o postavách a vůních z románu Velké léto

Také pat­ří­te k těm, kdo pro­pad­li Sta­rým odrů­dám němec­ké­ho spi­so­va­te­le Ewal­da Aren­ze? Pak se může­te rado­vat — v čes­kých knih­ku­pec­tvích nově najde­te také jeho román …