Host rozjíždí vydávání komiksů, prostor dá i původní české komiksové tvorbě

Host rozjíždí vydávání komiksů, prostor dá i původní české komiksové tvorbě

Od podzimu dostanou komiksy v nakladatelství Host více prostoru, budou mít vlastní sekci. Po rozšíření záběru nakladatelství o fantastiku a young adult literaturu přidáváme docela logicky další oblast, která utváří knižní trh a nabízí spoustu zajímavého ze zahraničí i z domácí tvorby. Naší posilou, jež bude o komiks pečovat (a vlastně už nějakou dobu pečuje, abychom po prázdninách mohli přijít s první novinkou), je dlouholetý publicista a redaktor Lukáš Růžička. „Rád bych narušil představu o tom, že všechno zásadní z komiksu už česky vyšlo,“ říká.

Petra Klabouchová: Když Šumavu s úctou pohladíte, bludičky vás nechají na pokoji

Petra Klabouchová: Když Šumavu s úctou pohladíte, bludičky vás nechají na pokoji

Náš podcast Host mezi řádky pokračuje. Kromě audionahrávky (odkaz najdete na konci textu) si nově můžete rozhovor také přečíst. Prvním hostem nové série je Petra Klabouchová, autorka detektivky Prameny Vltavy a románu U severní zdi. V nakladatelství Host jí teď čerstvě vyšel i horor nazvaný Ignis fatuus. Odehrává se na Šumavě v místech, která byla dlouhá staletí nepřístupná a mají pohnutou historii. „Na Šumavě se tyhle historky vykládají po staletí, snad v každé rodině se předává nějaký příběh plný nevysvětlitelného. Na bludičky a jiné posly ze světa mrtvých se tu dál věří, skoro každý druhý tu prý někdy něco takového viděl, když ale do té krajiny vstupujete s úctou, jdete ji jen pohladit a nemáte zlé úmysly, nechají vás všichni beztělci na pokoji,“ říká autorka.

Aktualita Host rozjíždí vydávání komiksů, prostor dá i původní české komiksové tvorbě
Rozhovor Petra Klabouchová: Když Šumavu s úctou pohladíte, bludičky vás nechají na pokoji
Doporučujeme Tipy na letní čtení? Naši redaktoři mají pro každého něco

Host rozjíždí vydávání komiksů, prostor dá i původní české komiksové tvorbě

Od pod­zi­mu dosta­nou komiksy v nakla­da­tel­ství Host více pro­sto­ru, budou mít vlast­ní sek­ci. Po roz­ší­ře­ní zábě­ru nakla­da­tel­ství o fan­tas­ti­ku a young adult literaturu …

Na kafe s překladatelem: Milan Žáček

Jmé­no Mila­na Žáč­ka může­te znát ze skvě­lých pře­kla­dů série Dra­co­nis Memo­ria od Antho­ny­ho Rya­na i fas­ci­nu­jí­cích jed­no­hu­bek, jako jsou titu­ly Ve stí­nu Hvozdu, …

Hledáme interního knižního grafika!

Pokud jste gra­fik a kni­ho­mil a kni­ha vás zají­má jako čte­ná­ře i desig­né­ra, tohle je pří­le­ži­tost prá­vě pro vás! Sta­čí dob­rá zna­lost odpo­ví­da­jí­cí­ho soft­wa­ru. Grafické …

Petra Klabouchová: Když Šumavu s úctou pohladíte, bludičky vás nechají na pokoji

Náš pod­cast Host mezi řád­ky pokra­ču­je. Kro­mě audi­o­na­hráv­ky (odkaz najde­te na kon­ci tex­tu) si nově může­te roz­ho­vor také pře­číst. Prv­ním hos­tem nové série je Petra …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Eva Sládková

Se začát­kem prázd­nin pokra­ču­je­me v před­sta­vo­vá­ní kole­gyň a kole­gů z nakla­da­tel­ství Host. Ten­to­krá­te do hor­ké­ho křes­la (chtě­lo by se napsat „hor­ské­ho sed­la“) usedla …

Tipy na letní čtení? Naši redaktoři mají pro každého něco

Jest­li ješ­tě neví­te, co bude­te letos v létě číst, po pro­hléd­nu­tí tipů od našich redak­to­rů bude­te mít jas­no. Před­sta­vu­je­me vám deset růz­no­ro­dých knih v osmi žánrech. …

Annette Bjergfeldtová: Zajímají mě lidé, kteří vypadají normálně, ale normální nejsou ani omylem

Kodaň­ská Píseň pís­ní Annet­te Bjer­g­fel­d­to­vé (z dán­šti­ny pře­lo­žil Robert Novot­ný) je výji­meč­ný román, ke kte­ré­mu mám potře­bu se stá­le vra­cet, ačko­li vyšel už před více …

Na kafe s překladatelkou: Jana Chmura-Svatošová

Fanouš­ci oblí­be­ných kní­žek s Fiš­ku­sem, zpo­zor­ně­te! Dnes vám při­ná­ší­me roz­ho­vor s pře­kla­da­tel­kou této kou­zel­né série, na jejíž (zatím) posled­ní díl se může­te těšit …

Rajčaťáci a Banáni nejkrásnější českou knihou roku 2023 pro děti a mládež!

Dne 12. červ­na 2024 pro­běh­lo vyhlá­še­ní vítězů Nej­krás­něj­ších čes­kých knih roku 2023 (NČKR). O oce­ně­ní v sou­tě­ži o nej­lep­ší čes­ký design se uchá­ze­ly tři titu­ly z …

Zlatá stuha 2024: rekordní počet nominací a zisk ceny za nakladatelský počin

Sedm knih, osm nomi­na­cí a dvě Zla­té stu­hy, tako­vá je naše bilan­ce v letoš­ním roč­ní­ku vyhla­šo­vá­ní cen za nej­lep­ší kni­hy pro děti a mlá­dež. Napo­sle­dy jsme zís­ka­li dvě …

A do hledáčku napsal Hru. Petrovi H. k šedesátinám.

Petr Hruš­ka sla­ví kula­ti­ny a my mu pře­je­me vše nej­lep­ší. A sdí­lí­me přá­tel­ské zamyš­le­ní Mar­ti­na Stöhra, redak­to­ra bás­nic­kých a pro­za­ic­kých knih v nakla­da­tel­ství Host, …

Sdílíme fotky a děkujeme za Svět knihy Praha 2024

Ve dnech 23. — 26. 5. 2024 se Pra­ha sta­la cen­t­rem sil­ných pří­bě­hů. Mno­ho z nich se při­tom ode­hrá­va­lo na praž­ském Výsta­viš­ti, kde pro­bí­hal devě­ta­dva­cá­tý ročník …