Na kafe s překladatelem: Tomáš Havel

Dal­ší­ho pře­kla­da­te­le asi není tře­ba zdlou­ha­vě před­sta­vo­vat, prá­vě on do češ­ti­ny pře­ve­dl mimo jiné kni­hu Roky od drži­tel­ky Nobe­lo­vy ceny Annie Ernau­xo­vé, na jejíž …

Když píše knížku animátor a scenárista…

Babí léto zbar­vi­lo stro­my do oran­žo­vo­žlu­ta, javo­ro­vé lis­ty se sná­še­jí k zemi a do knih­ku­pec­tví dora­zi­la Kro­ni­ka lesa Mar­ti­na Máje. Lep­ší nača­so­vá­ní jsme si nemohli …

Bianca Bellová: Létání je nevyčerpatelným zdrojem inspirace

Spi­so­va­tel­ka Bian­ca Bello­vá, kte­rá v červ­nu toho­to roku obdr­že­la pres­tiž­ní evrop­skou cenu EBRD Lite­ra­tu­re Pri­ze za dysto­pic­ký román Jeze­ro, vydá­vá po próze Ostrov …

Zahrada je náruč

Zahrad­ní desig­nér, zakla­da­tel ate­li­é­ru Fle­ra, vizi­o­nář, autor knih a spo­lu­au­tor tele­viz­ní­ho pořa­du, zastán­ce trva­lé udr­ži­tel­nos­ti. Fer­di­nand Lef­fler jako by …

Výkladový slovník Olgy Stehlíkové ukrývá krásný svět vzpomínek a asociací. Potěší děti i jejich dospělé.

Jazy­ko­vá pří­ruč­ka? Sbír­ka mini­ma­lis­tic­ké poezie? Výtvar­ná pub­li­ka­ce? V nové kníž­ce Olgy Steh­lí­ko­vé Výkla­do­vý slov­ník je od vše­ho kou­sek. A k tomu si ješ­tě čtenáři …

S Petrou Dvořákovou o Pláňatech — románu zachycujícím svět, jak ho někteří nepamatují

Pocuk­ro­va­ný chléb v mlé­ce, pochoďá­ky s ply­no­vou mas­kou, podo­mác­ku vyrá­bě­né mode­ly pod­le Bur­dy, pro­to­že v obcho­dech člo­věk nic nese­že­ne. Frustra­ce z nedostatku …

Pavel Bareš: Lenochod Jimmy je moje Best (and Worst) of album

Úspěš­ný autor sci-fi tri­lo­gie Pro­jekt Kro­nos a super­hr­din­ské­ho thrille­ru Meta se vra­cí se samo­stat­ným romá­nem, ten­to­krát z hudeb­ní­ho pro­stře­dí. O nety­pic­kém názvu …

Století na vlnách — fiktivní příběh, který jde proti proudu času

Mar­ké­ta Hej­ka­lo­vá — spi­so­va­tel­ka, nakla­da­tel­ka, pře­kla­da­tel­ka a ředi­tel­ka tra­dič­ní­ho (letos již tři­a­tři­cá­té­ho) Pod­zim­ní­ho kniž­ní­ho veletr­hu v Havlíč­ko­vě Brodě — …

„Nemusel jsem si nic vymýšlet, je to čirá psí biografie,“ říká o knize pro děti Cesta je pes její autor

Spi­so­va­te­li Pet­ru Šestá­ko­vi vychá­ze­jí letos na pod­zim hned dvě novin­ky: romá­no­vý pam­flet pro dospě­lé Vyho­ře­ní a jeho prv­ní kni­ha pro děti Ces­ta je pes. V ní …

Česká vlna ’23 — literární festival nakladatelství Host

VSTU­PEN­KY NA FES­TI­VAL JSOU VYPRO­DÁ­NY, PRO­DEJ VSTU­PE­NEK NA MÍS­TĚ SE VZHLE­DEM K NAPL­NĚ­NÉ KAPA­CI­TĚ NEU­SKU­TEČ­NÍ. To nej­lep­ší z čes­ké lite­ra­tu­ry letoš­ní­ho roku! Na dvou …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Vojtěch Nemčok Březík

„V pod­sta­tě nemůžu říct ne na nic, s čím se na mě kdo­ko­liv vyta­sí,“ říká pro­jek­to­vý koor­di­ná­tor Voj­ta v roz­ho­vo­ru, kte­rý se točí nejen kolem jeho prá­ce v Hostu. …

Máme toulavé boty: Host tentokrát na trase Brno — Brod (Havlíčkův!)

Po Svě­tě kni­hy Plzeň ’23 se vydá­me kam jinam než do Havlíč­ko­va Bro­du na Pod­zim­ní kniž­ní veletrh. Letoš­ní tři­a­tři­cá­tý roč­ník se usku­teč­ní ve dnech 6. — 7. 10. v …